03.08.2016

Strādājot pie 2017. gada budžeta, valdība atbalstīja vairākus priekšlikumus ieņēmumu palielināšanai


Otrdien, 2. augustā, Ministru kabinets (MK) iepazinās ar Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par iespējām palielināt valsts budžeta ieņēmumus, kā arī atbalstīja vairākus priekšlikumus ar kopējo fiskālo ietekmi  50,3 miljonu eiro apmērā. FM, strādājot pie 2017. gada valsts budžeta projekta, apkopoja visu nozaru ministriju priekšlikumus un starptautisko partneru ierosinājumus, kas bija saistīti ar budžeta ieņēmumu sadaļu. Tāpat, gatavojot šo informatīvo ziņojumu, liela vērība tika pievērsta priekšlikumiem, kas vērsti uz ēnu ekonomiku samazināšanu. 

Lai mazinātu ēnu ekonomiku vairākās nozarēs, valdība šodien diskutēja par solidārās atbildības ieviešanu ģenerāluzņēmumam vai apakšuzņēmumam būvniecības nozarē. Tas paredzētu nodokļu administrācijai tiesības piedzīt no komersanta, kuram ir nodota objekta izpilde, ģenerāluzņēmuma vai apakšuzņēmuma nesamaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu.

Valdība atbalstīja priekšlikumu, kas mazinās iespējas Latvijas teritorijā noliet, uzglabāt un tirgot ar atvieglojumiem ievesto degvielu (starptautisko kravas autopārvadājumu transporta līdzekļu degvielas tvertnēs). Priekšlikums paredz deklarēt no trešajām valstīm ievestās degvielas apjomu, ko pēc tam uzņēmuma kontroles laikā izmantos, vērtējot nobraukto kilometru daudzumu un patērēto degvielas apjomu.

Tāpat valdība atbalstīja priekšlikumu ierobežot negodīgu komersantu iesaistīšanos apsardzes pakalpojumu darījumu shēmās. Lai ierobežotu negodīgas PVN krāpniecības shēmas un novērstu aplokšņu algu riskus, paredzēts noteikt, ka tikai noteiktā apjomā ir atļauts piesaistīt apakšuzņēmējus apsardzes veikšanai. Tāpat tiek rosināts apkarot un ierobežot nelegālā audiovizuālā tirgus (televīzijas programmu un filmu) izplatīšanu, paredzot Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei tiesības pārtraukt audiovizuālo programmu retranslāciju bez retranslācijas atļaujas saņemšanas.

Valdība pieņēma lēmumu pilnveidot nosacījumus lietotu transportlīdzekļu reģistrācijai, lai novērstu PVN izkrāpšanas gadījumus ar transportlīdzekļiem, nepieciešams grozīt normatīvos aktus, lai transportlīdzekļu pārdošanas darījumus varētu veikt tikai ar tādiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti CSDD.

Valdība atbalstīja arī skaidras naudas darījumu ierobežošanu. Priekšlikums paredz aizliegumu fiziskajām personām veikt skaidras naudas darījumus, kuru summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).

Tāpat tika atbalstīts lēmums ieviest risku vadības sistēmu Uzņēmumu reģistrā. Tas ir nepieciešams, lai pārskatītu Uzņēmumu Reģistra iekšējās kontroles un uzskaites sistēmu, nodrošinot iespēju atlasīt, klasificēt un identificēt komercdarbības riskus. Noteikt tiesības Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram atteikt ieraksta komercreģistrā izdarīšanu, ja, veicot komersanta patiesā nolūka pārbaudi, konstatē būtiskus komercdarbības riskus.

Tāpat valdībā tika atbalstīts priekšlikums ieviest ātru, ērtu un efektīvu risinājumu piedziņas vēršanai uz naudas līdzekļiem parādnieku banku kontos, nodrošinot elektronisko datu apmaiņu starp Valsts ieņēmumu dienestu, kredītiestādēm, maksājumu iestādēm un Tiesu administrāciju par Valsts ieņēmumu dienesta un Zvērināto tiesu izpildītāju izdotajiem izpilddokumentiem.

Bez tam MK akceptēja lēmumu pastiprināt E-komercijas uzraudzību un kontroles nodrošināšanu, kā arī VID tiesību paplašināšanu. Tas nozīmētu paplašināt VID tiesības attiecībā uz tīmekļa vietņu, kurās veic nereģistrētu saimniecisko darbību, bloķēšanu, attiecībā uz elektroniskā veidā apstrādātas vai glabātas informācijas piekļuvi, kā arī informācijas no trešās personas par cita nodokļu maksātāja veikto saimniecisko darbību, kura saimnieciskās darbības dati glabājas uz šīs trešās personas serveriem, ieguvi.

Valdība atbalstīja apgrieztā PVN maksāšanas kārtības ieviešanu dārgmetālu jomā.

Ministri arī atbalstīja darbaspēka nodokļu atvieglojuma ieviešanu vienai no koplīgumā noteiktajām darbinieku sociālajām garantijām. Tas nozīmē neaplikt ar darbaspēka nodokļiem  darba devēja apmaksātos koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja tie nepārsniedz 480 eiro gadā jeb 40 eiro mēnesī.

Tāpat tika akceptēta IIN regulējuma maiņa attiecībā uz izmaksām no privātajiem pensiju fondiem. Iemaksas privātajos pensiju fondos jāatstāj ieguldītas taksācijas gadā un pēctaksācijas gadā. Ja iemaksas privātajos pensiju fondos tiek izņemtas ātrāk (par to liecina attiecīgs pensiju kapitāla uzkrājuma samazinājums), par taksācijas gadā izmantotajiem attaisnotajiem izdevumiem palielina pēctaksācijas gada apliekamo ienākumu

Tāpat tika akceptēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas kārtības maiņas atlikšana uz 2018. gada 1. janvāri.

Savukārt valdība apsprieda UIN zaudējumu pārnešanas iespēju ierobežošanu, uzdodot vienoties par konkrētu risinājumu ar iesaistītajām pusēm.

Lai minimizētu ēnu ekonomiku taksometru nozarē attiecībā uz darbaspēka izmaksām un mazinātu konkurences kropļošanu, izmantojot darbaspēka nodokļu nemaksāšanas shēmas, valdība atbalstīja iespēju nodokļa avansa ieviešanu taksometru nozarei. Tiktu radīts jauns darbaspēka nodokļu maksājuma veids, kas sevī ietver gan iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). TVDN būs fiksēts maksājums par mašīnu mēnesī (286 eiro).

Tāpat valdība nolēma turpināt diskusijas par valsts kapitālsabiedrībām dividendēs izmaksājamās daļas apmēra paaugstināšanu 2017. gadā (par 2016.gada peļņu).

MK atbalstīja nodokļu nemaksāšanas risku ierobežošanu transportlīdzekļu apkopes un remonta nozarē, kad kā apdrošināšanas atlīdzības veids tiek izvēlēts remonta pakalpojuma kompensācija. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā papildus pievienotās vērtības nodokļa summas ieturēšanai noteikt līdzīgu regulējumu naudas summas veidā saņemtās apdrošināšanas atlīdzības samazinājumam.

Tika atbalstīts pārskatīt pieļaujamo alkoholisko dzērienu zuduma normu piemērošanas nosacījumus (par kurām ir tiesības nemaksāt akcīzes nodokli) uzglabāšanas, pārvadāšanas un ražošanas posmos. Pieļaujamo alkoholisko dzērienu zuduma normu piemērošanas nosacījumi nav pārskatīti jau vairāk nekā 20 gadus. Ražošanas tehnoloģijas 20 gadu laikā ir būtiski uzlabojušās, tāpēc ir nepieciešams pārskatīt pieļaujamo zuduma normu piemērošanas nosacījumus dažādos alkoholisko dzērienu aprites posmos.

Tāpat tika atbalstīts priekšlikums par N1 transportlīdzekļu izdevumu norakstīšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežošanu PVN jomā. Lai ierobežotu UIN samazināšanu, kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem būtu uzskatāmi par reprezentatīviem automobiļiem (automobilis, kura iegādes vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 50 000 eiro), ja tie pārklasificēti no vieglā automobiļa (M1 kategorija) par kravas automobili (N1 kategorija) un pēc būtības ir vieglais automobilis. Grozījumi arī PVN likumā, lai ierobežotu priekšnodokļa atskaitīšanu par iepriekš minēto vieglo pasažieru automašīnu un par izmaksām, kas saistītas ar šīs automašīnas uzturēšanu, ja automašīna netiek izmantota ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai

Valdība šodien rosināja pārskatīt solidaritātes nodokli, paredzot to integrēt citos nodokļos. Par konkrēto risinājumu vēl tiks sagatavots atsevišķs priekšlikums.

Tika izskatīta arī dabas resursu nodokļa likmju pārskatīšana. VARAM tiek lūgts izvērtēt vēsturiskās DRN izmaiņas, novēršot būtiskās atšķirības starp Baltijas valstīm, kā arī situāciju, kad atsevišķas nodokļa likmes netiek mainītas vairāku gadu garumā, neatkarīgi no ekonomiskās situācijas

Tāpat tika diskutēts par kredītiestāžu augsta riska darījumu nodevas ieviešanu. Nodevas mērķis ir finansēt papildu izdevumus, kas saistīti ar paaugstināta riska darījumu pārvaldību – nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas stiprināšanai, vienlaikus radot  papildu motivāciju paaugstinātu risku darījumu mazināšanai. Tas vērtējams kontekstā ar kopēju slogu banku sektorā un riska darījumu apjomu.

Ministri atbalstīja iespēju īstermiņa sociālo pabalstu kontroles uzlabošanai, lai novērstu nepamatotu ziņošanu par darba ņēmēja statusa iegūšanu un ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli precizēšanu, vienlaikus nosakot šo izmaiņu fiskālo ietekmi.