20.12.2016

Tiks veicināta Latvijas un Japānas sadarbība investīciju jomā


Otrdien, 20. decembrī, Ministru kabineta sēdē paredzēts izskatīt likumprojektu par Latvijas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

Nodokļu konvencija ir viens no galvenajiem starptautiskajiem līgumiem ekonomiskās sadarbības veicināšanai, kuru galvenie uzdevumi ir nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana, nodokļu nemaksāšanas novēršana, nodokļu uzlikšanas tiesību precīza sadalīšana starp līgumslēdzējām valstīm, diskriminācijas nodokļu uzlikšanas veidā novēršana un likumīga pamata abu valstu nodokļu administrāciju tiešai sadarbībai nodibināšana.

Parakstot nodokļu konvenciju, Latvijas un Japānas potenciālajiem investoriem tiks radīts stabilāks nodokļu uzlikšanas režīms otrā valstī gan attiecībā uz uzņēmējdarbības ienākumu, gan arī uz tādiem pasīvajiem ienākumiem kā dividendes, procenti un  autoratlīdzības, kas ir definētas konvencijā un attiecībā uz kurām ir noteiktas maksimālās likmes, pēc kādām otra valsts drīkst  uzlikt nodokļus šiem ienākumiem.

Nodokļu konvencijā tiek noteikts, ka to izcelsmes valstī dividendes un procentu ienākumi tiek atbrīvoti no nodokļa uzlikšanas, ja to patiesais labuma guvējs ir otras valsts rezidents (kas nav fiziskā persona), savukārt to izcelsmes valstī dividendes, procentu maksājumus, ja to patiesais labuma guvējs ir otras valsts rezidents – fiziskā persona, var aplikt ar nodokli, kas nepārsniedz 10%  likmi no minēto ienākumu kopapjoma. Savukārt autoratlīdzības ienākums, ja tā patiesais labuma guvējs ir otras valsts rezidents (arī fiziskā persona) tiek atbrīvots no nodokļa uzlikšanas ienākuma izcelsmes valstī.

Līdz ar to investori iegūst skaidrību par to, cik lielā mērā un pie kādiem nosacījumiem izcelsmes valstī var tikt uzlikti nodokļi viņu gūtiem ienākumiem. Nodokļu konvencija veicinās komercdarbību Latvijā un atvieglos Latvijas investoru darbību Japānā un otrādi, kopumā veicinot ārvalstu investīciju piesaistīšanu.

Tāpat tā veicinās ciešāku Latvijas un Japānas nodokļu administrāciju savstarpējo sadarbību, veicot informācijas apmaiņu atbilstoši jaunajam Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) informācijas apmaiņas standartam un novēršot izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Jāatzīmē arī, ka Latvijas – Japānas nodokļu konvencija ir pirmā Latvijas pilna apjoma nodokļu konvencija, kura ietver OECD Bāzes erozijas un peļņas pārneses novēršanas pasākumu plāna (BEPS) minimālos standartus un rekomendācijas nodokļu konvenciju priekšrocību nepareizas piemērošanas (treaty-shopping) novēršanai.  Minētie standarti un rekomendācijas līdz šim ir tikuši ieļauti arī 2016. gada 2. novembrī parakstītajā protokolā, ar kuru groza Latvijas – Šveices nodokļu konvenciju.    

Japāna kā OECD dalībvalsts ir starp Latvijas galvenajām prioritātēm nodokļu konvenciju noslēgšanā, ņemot vērā Latvijas iestāšanos OECD.

Jāatzīmē, ka Latvija ir pirmā no trijām Baltijas valstīm, kas grasās ar Japānu noslēgt minēto nodokļu konvenciju.

Latvija darbu pie nodokļu konvenciju noslēgšanas uzsāka 1992. gadā. Līdz šim sarunas par nodokļu konvenciju noslēgšanu notikušas ar 70 valstīm (parafētas) un ir uzsākta 58 konvenciju piemērošana.