15.12.2015

Valdība vienojas pilnveidot bāriņtiesu darbu bērnu tiesību aizsardzībā


Turpmāk bāriņtiesai pirms lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi būs nepieciešams sagatavot rakstveida pārskatu par iepriekš veiktajām darbībām, lai bērnam nodrošinātu piemērotu aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē, informē Labklājības ministrija (LM).

 

Pārskatā būs jāiekļauj gan potenciālā aizbildņa viedoklis un iemesli, kas liedz minētajam cilvēkam kļūt par aizbildni, gan Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas amatpersonas vārds, uzvārds vai bāriņtiesas nosaukums un attiecīgās amatpersonas vārds, uzvārds, ar kuru pārrunāta iespēja attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā dzīvojošai audžuģimenei uzņemt bērnu, kā arī iemesli, kādēļ attiecīgā audžuģimene nevar uzņemt bērnu.

 

Savukārt, ja bērns būs ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, bāriņtiesu darbiniekiem būs pienākums periodiski pārliecināties vai bērnam joprojām nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē.

 

Bērna interešu nodrošināšanas nolūkā minētais pārskats būs regulāri jāaktualizē atkarībā no bērna vecuma. Par bērnu līdz trīs gadiem tas būs jādara ne retāk kā reizi 3 mēnešos, par bērnu no trīs līdz 18 gadiem - ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

 

Pārskatā fiksējamā informācija ir apkopojums par bāriņtiesas veiktajām darbībām, kas apliecina bāriņtiesas centienus nodrošināt bērnam ģimenisku vidi, tai skaitā arī iespēju atgriezties vecāku aprūpē. Pārskatā paredzēts iekļaut arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegto informāciju par vecāku, brāļu, māsu, vecvecāku, kā arī citu cilvēku, ar ko bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, saskarsmi ar bērnu, kā arī ziņas par bērna fizisko un psihosociālo attīstību. Tāpat pārskatā būs iekļaujama pašvaldības sociālā dienesta informācija par veikto sociālo darbu, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē.

 

To paredz otrdien, 15.decembrī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Bāriņtiesas darbības noteikumi.

 

Noteikumos iekļauts arī laika ierobežojums gadījumiem, kad bāriņtiesa vēršas tiesā, ja lietā nepieciešams tiesas nolēmums. Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos, kad nepieciešams tiesas nolēmums, bāriņtiesai turpmāk vajadzēs vērsties tiesā divu mēnešu laikā pēc bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas.

 

Īpaši aktuāli tas ir lietās par aizgādības tiesību atņemšanu, kurās aizkavēšanās var pagarināt periodu, ko bērns pavada ārpusģimenes aprūpē un tādējādi viņam ir liegta iespēja kļūt juridiski brīvam un nonākt adoptējamo bērnu reģistrā.

 

Turpmāk bāriņtiesu darbiniekiem būs tiesības filmēt, fotografēt un izdarīt skaņu ierakstus situācijās, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklāsies, ka bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos. Skaņu ierakstu bāriņtiesai būs tiesības izmantot arī bāriņtiesu sēdēs. LM skaidro, ka izdarītajiem ierakstiem noteiks ierobežotas pieejamības informācijas statusu.