19.12.2017

Valdība iepazinusies ar informatīvo ziņojumu par Latvijas Bioekonomikas stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam


Zemkopības ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par Latvijas Bioekonomikas stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam (LIBRA), ar ko valdība iepazinās otrdien, 19. decembrī. Latvija ir pirmā no jaunajām ES-13 dalībvalstīm, kas izstrādājusi nacionālo Bioekonomikas stratēģiju. 

Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi (augi, dzīvnieki, mikroorganismi u.c.), lai ražotu pārtiku un barību, industriālos produktus un enerģiju. 

Bioekonomiku veidojošās nozares ir lauksaimniecība, zivsaimniecība, pārtikas rūpniecība, mežsaimniecība, kokrūpniecība, celulozes un papīra rūpniecība, kā arī atsevišķi ķīmiskās rūpniecības, biotehnoloģiju un enerģētikas nozaru sektori. Bioekonomikas nozares ir tautsaimniecības attīstības pamats, tās stiprina Latvijas teritorijas dzīvotspēju, un tām piemīt liels izaugsmes potenciāls labi apmaksātu darba vietu radīšanā. 

Bioekonomikas stratēģija (LIBRA) paredz zināšanās balstītas bioekonomikas attīstību Latvijā, tādējādi kāpinot iesaistīto nozaru produkcijas eksporta un pievienoto vērtību. LIBRA vīzija: Latvijas bioekonomikas nozares ir inovāciju līderes dabas kapitāla vērtības saglabāšanā, palielināšanā un efektīvā un ilgtspējīgā izmantošanā Baltijas valstīs. Latvijā bioekonomikas nozarēs tiek izstrādāta un ieviesta inovatīva pieeja dabas resursu efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai, tādejādi attīstot tautsaimniecību, nodrošinot augstu pievienoto vērtību, veicinot eksportu un nodarbinātību, kā arī vienlaikus sabalansējot ekonomiskās intereses ar vides kvalitātes nodrošināšanu, klimata pārmaiņu mazināšanu, klimata pārmaiņu risku izvērtēšanu, pielāgošanos klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un palielināšanu.

Lai nodrošinātu bioekonomikas attīstību, informatīvajā ziņojumā noteikts, ka LIBRA mērķi ir īstenojami trīs galvenajos virzienos: 
- nodrošināt, lai arī 2030. gadā bioekonomikas tradicionālajās nozarēs nodarbinātība saglabātos 2015. gada līmenī, t.i., 128 tūkstoši cilvēku, 
- palielināt bioekonomikas produktu pievienoto vērtību no 2,33 miljardiem eiro 2016. gadā līdz 3,8 miljardiem eiro 2030. gadā, 
palielināt bioekonomikas eksporta produkcijas vērtību no 4,26 miljardiem eiro 2016. gadā līdz 9 miljardiem eiro 2030. gadā.

Stratēģijas mērķu sasniegšanai nepieciešama pārresoriska pieeja un visu nozaru iesaiste.

LIBRA sagatavošanā tika iesaistītas saistīto nozaru asociācijas, zinātniskās iestādes, kā arī Zemkopības ministrijas vadītās starpministriju vadības grupas pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra. Stratēģijas tehnisko sagatavošanu veica Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētnieki. Izstrādes laikā stiprināta sadarbība ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, ar ko kopā organizēti semināri un starptautiskas konferences, lai nodrošinātu ziemeļu labās prakses nodošanu bioekonomikā.

Valdība lēma, ka turpmāk Ekonomikas, Finanšu, Izglītības un zinātnes, Labklājības, Satiksmes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram, pārskatot un izstrādājot jaunus politikas plānošanas dokumentus, Eiropas Savienības un citu fondu atbalsta instrumentus, tostarp 2021.–2027. gada Lauku attīstības programmu un valsts pētījumu programmas prioritārajos zinātnes virzienos saskaņā ar Viedās specializācijas stratēģiju, ir jāņem vērā informatīvajā ziņojumā iezīmētie darbības virzieni un pasākumi, lai veicinātu bioekonomikas attīstību Latvijā.

Vairāk informācijas par LIBRA – Ministru kabineta tīmekļvietnē Informatīvais ziņojums "Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030".