19.12.2017

Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju identifikācijas un uzskaites sistēma pilnā apmērā jāsāk darboties no 2021. gada


Valdības sēdē, 27. jūnija, Satiksmes ministrijai tika uzdots sagatavot informatīvu ziņojumu par Autotransporta direkcijas veicamajiem pasākumiem, lai ekonomētu valsts budžeta līdzekļus, mazinātu ēnu ekonomiku un nodrošinātu precīzu pasažieru uzskaiti sabiedrisko pārvadājumu nozarē.

Ministru kabineta sēde 19.decembrī pieņēma zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu, kas paredz Autotransporta direkcijai (ATD) nodrošināt, lai  palielinātu  bezskaidras naudas norēķinu iespējas reģionālo maršrutu autobusos, kā arī pēc iespējas vairāk autobusu tiktu aprīkoti ar videonovērošanu, tādējādi pastiprinot kontroli, ieviešot braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaites sistēmu, kā arī samazinātu pārvadātāju pašizmaksu, nākotnē slēdzot līgumcenas līgumus.

Jau šobrīd pasažieri var norēķināties par braucienu ar jebkuras bankas izsniegtu maksājumu karti, tostarp ar bezkontakta karti, 180 AS CATA apkalpoto maršrutu autobusos. 

Lai samazinātu biļešu tirdzniecības pārkāpumus, līdz 2019. gadam ir vēl vairāk jāpalielina to maršrutu skaits, kuros var veikt bezskaidras naudas norēķinus. Šobrīd šāda prasība pārvadātājiem nav obligāta, tomēr plānots, ka tā tiks izvirzīta kā obligāta prasība konkursa nolikumā par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos maršrutos no 2021. gada 1. janvāra. 

Pēdējo gadu laikā ATD ir pastiprinājusi kontroli reģionālo maršrutu autobusos. Tā 2016. gadā no 1166 pārbaudēm pārkāpumi tika konstatēti 17% gadījumu (35% no tiem pārkāpumi saistīti ar biļešu tirdzniecību). 

Konstatējot pārkāpumus, pārvadātājam tiek piemērots līgumsods vai ieturēta zaudējumu kompensācijas daļa. Tāpat, lai uzlabotu kontroli, turpmākajā konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu kā obligāta prasība tiks noteikta videonovērošanas ierīkošana transportlīdzeklī. Saskaņā ar ATD  datiem daļā maršrutu tīkla, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus jau šobrīd nodrošina autobusi ar ierīkotu videonovērošanu, pārvadāto pasažieru skaits palielinājies par 11,65%, bet ieņēmumi pieauguši par 10,25%.  

Saskaņā ar ATD  veiktajiem aprēķiniem līgumcenas līgumos pašizmaksa ir par 24% mazāka, salīdzinot ar koncesijas līgumiem. Šobrīd 21% līgumu, kas noslēgti ar pārvadātājiem, ir līgumcenu līgumi. Tas nozīmē, ka pārvadātājs izmaksas par to personu pārvadāšanu, kuru braucienus pilnā apmērā vai daļēji kompensē valsts, iekļauj sniegtā pakalpojuma cenā. Līdz ar to uzņēmumam netiek atsevišķi kompensētas izmaksas par katras personas pārvadāšanu, bet pārvadātājam ir tikai jāsniedz statistika par to, cik braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju tika pārvadāti konkrētā reisā. 

2018. gadā šādu līgumu īpatsvars būs jau 42%, bet, sākot ar 2021. gadu, pēc šāda principa tiks slēgti visi līgumi ar pārvadātājiem. Līgumos tiks noteiktas arī vienotas kvalitātes prasības, kas nozīmē, ka pasažieris neatkarīgi no novada kurā dzīvo, saņems līdzvērtīgu pakalpojumu. 

Lai novērstu gadījumus, kad valsts pilnā apmērā vai daļēji kompensē braucienus sabiedriskajā transportā personām, kuras nav tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, ATD uzdots turpināt darbu pie braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaites sistēmas izveides. Tādējādi tiks mazināts risks negodprātīgiem transportlīdzekļu vadītājiem izsniegt nulles vērtības biļeti maksājošam pasažieriem, vienlaikus saņemot naudu par braucienu, kā arī vairs nevarēs kases aparātos fiksēt biļetes par faktiski nepārvadātiem pasažieriem.  

Šobrīd valsts pilnā apmērā kompensē personu ar I un II grupas invaliditāti, politiski represēto personu un bāreņu veiktos braucienus, bet daļēji atlaidi par braucienu reģionālajos maršrutos var saņemt daudzbērnu ģimenes. 

Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju identifikācijas un uzskaites sistēmai pilnā apmērā jāsāk darboties no 2021. gada 1. janvāra gan reģionālajos maršrutos, gan arī deviņu republikas nozīmes pilsētu sabiedriskajā transportā. 

Līdz 2018. gada 30. jūnijam ATD ir jāizveido braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju datu bāze, savukārt līdz 2020. gada 31. decembrim lielajām pilsētām ir jāpieslēdzas valsts informācijas sistēmas datu bāzei, lai attiecīgās pasažieru kategorijas tiktu precīzi uzskaitītas arī pilsētu sabiedriskajā transportā. 

Šobrīd elektroniska pasažieru uzskaite tiek nodrošināta Rīgā, Jelgavā, Rēzeknē un Jūrmalā.