31.10.2017

Apstiprināts rīcības plāns HIV, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanai


31. oktobrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais HIV infekcijas (HIV), seksuālās transmisijas infekciju (STI), B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018. - 2020. gadam. 

Plāna galvenais mērķis ir nodrošināt HIV, vīrushepatītu B un C un STI izplatības ierobežošanu. Mērķa sasniegšanai nākamajos gados ir paredzēti šādi darbības virzieni: sabiedrības un profesionāļu izpratnes veicināšana par transmisijas infekcijas slimībām un transmisijas infekcijas slimību izplatīšanās risku novēršanas pasākumiem; HIV, vīrushepatītu B un C un STI agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošana, tai skaitā veicinot ģimenes ārstu līdzdalību šo slimību diagnostikā; kā arī pasākumi, lai mazinātu HIV infekcijas izplatības riskus no mātes bērnam. Plānā arī ir ietverti specifiski pasākumi minēto slimību inficēšanās riskam pakļautām sabiedrības grupām, lai mazinātu infekcijas izplatības riskus šīm personām, tai skaitā, personām, kas atrodas ieslodzījumā. Plāna ietvaros arī ir paredzēts veicināt sadarbību starp veselības aprūpes speciālistiem, citu nozaru speciālistiem un veselības jomas speciālistiem, kā arī starp valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Plānā ietverto pasākumu izpildē ir paredzēta arī nevalstisko organizāciju līdzdalība, nodrošinot gan sabiedrības informēšanas pasākumus, gan nodrošinot risku mazināšanas pakalpojumus personām, kas pakļautas augstam HIV, vīrushepatītu B un C un citu transmisijas infekciju inficēšanās riskam. Plānā ietverto pasākumu izpildē ievērojama loma būs arī Tieslietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm – Ieslodzījumu vietu pārvaldei un Valsts probācijas dienestam, lai nodrošinātu riska mazināšanas pasākumus ieslodzītajiem un personām pēc ieslodzījuma.

2018. gadā šo pasākumu īstenošanai atvēlēti kopumā 22,7 milj. eiro. No tiem piešķirtais finansējums paredzēts plašākai HIV terapijas pieejamības nodrošināšanai un vīrushepatīta C ambulatorai ārstēšanai nepieciešamo medikamentu kompensēšanai. Tāpat tas ļaus nodrošināt papildus HIV laboratoriskos izmeklējumus ambulatorajā aprūpē un pilnveidot HIV pacientu reģistru. Lai realizētu plānā iekļautos pasākumus, tai skaitā papildus profilaktiskos, ārstnieciskos, atbalsta un izvērtēšanas, laika periodā no 2019. - 2020. gadam, kopumā nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums 58  milj. eiro apmērā.