08.11.2016

Prioritārajās veselības aprūpes jomās tiks celta veselības aprūpes darbinieku kvalifikācija


8.novembrī  Ministru kabinetā tika atbalstīti Veselības ministrijas izstrādātie  noteikumi par kārtību, kādā tiks īstenota veselības aprūpes nozares  darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, piesaistot Eiropas Savienības  fondu finansējumu.*

Noteikumi nosaka specifiskā atbalsta mērķi, prasības Eiropas Sociāla fonda (ESF) projekta iesniedzējam, atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus u.c. nosacījumus. 

Projekts tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, nodrošinot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla, valsts pārvaldes iestāžu darbinieku, sociālā jomā strādājošo speciālistu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas celšanu. Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju prioritārajās (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības) jomās, kā arī nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus. 

Projekta īstenošanas ietvaros paredzēts pilnveidot profesionālo kvalifikāciju tālākizglītības pasākumu ietvaros 28-30 tūkstošiem ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī ESF atbalsta ietvaros veselības jomā apmācīt 35 tūkstošus veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošas personas.

„Laikā, kad veselības nozare eksistē ierobežota finansējuma apstākļos, ir ļoti svarīgi, ka mums ir pieejami šādi papildus resursi speciālistu kvalifikācijas celšanai. Es ceru, ka šie resursi tiks izmantoti, lai uzlabotu prasmes visos līmeņos, taču visstiprākajiem jākļūst tieši ģimenes ārstiem – gan, lai izglītotu pacientus veselības veicināšanas pasākumos, gan  specifiskos jautājumos, kas var novērst tālākas, smagas saslimšanas vai atbalstīt ar hroniskām slimībām sirgstošus pacientus”, norāda veselības ministre Anda Čakša.  

Noteikumos definētas prasības, kas jāpilda finansējuma saņēmējam projekta īstenošanas gaitā. Finansējuma saņēmējam, pamatojoties uz cilvēkresursu attīstības vajadzībām, rekomendācijām un politikas plānošanas dokumentiem veselības nozares cilvēkresursu attīstības jomā, būs jāizstrādā Cilvēkresursu apmācību plāns, kas jāaktualizē līdz katra gada 30.oktobrim. Tāpat finansējuma saņēmējam līdz kārtēja gada 1.aprīlim būs jāizstrādā Cilvēkresursu apmācības plāna izpildes izvērtējums par iepriekšējo gadu, veicot projekta starpposma analīzi, un jānodrošina apmācību kvalitātes novērtēšanas, eksaminācijas u.c.kārtības izstrāde, kā arī jāpilda citas prasības.  

Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta īstenošanai būs pieejams kopējais attiecināmais finansējums 22,7 miljoni eiro, tajā skaitā 19,3 miljoni eiro sastādīs ESF finansējums, bet 3,4 miljoni eiro – valsts budžeta finansējums.

*Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” īstenošanas noteikumi