22.12.2015

Attīstīs un paplašinās Nacionālo bruņoto spēku mācību infrastruktūru


Šā gada 22.decembrī Ministra kabineta sēdē konceptuāli apstiprināts Aizsardzības ministrijas sagatavotais protokollēmuma projekts “Par Nacionālo bruņoto spēku mācību infrastruktūras attīstību un paplašināšanu”, kas paredz attīstīt un paplašināt mācību infrastruktūru, lai stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas un uzņemošās valsts atbalsta spējas.

 

Ņemot vērā mainīgo drošības vidi, apstiprināto Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu, plānoto profesionālā dienesta karavīru un zemessargu skaita pieaugumu, kā arī pieaugošo starptautisko militāro mācību skaita un apjoma pieaugumu Latvijā un ar to saistīto mācību vietu noslodzi, nepieciešams pielāgot un attīstīt militāro infrastruktūru. Tādēļ Ministru kabinetā tika konceptuāli atbalstīts lēmums paplašināt Ādažu poligonu un mācību bāzi “Lāčusils”.

 

Ādažu poligona paplašināšana plānota ziemeļaustrumu virzienā, saskaņā ar savstarpēju vienošanos, pārņemot Zemkopības ministrijas valdījumā esošās zemes, starp kurām aptuveni 270 hektāru kopplatībā atradīsies arī 56 privātpersonām piederošas zemes, tāpat paplašināšanās ietvers pašvaldību zemes. Lielāko platības daļu, kuru paredzēts pārņemt poligona paplašināšanai, veido meži un purvains apvidus.

 

Aizsardzības ministrija plāno vērsties pie šo zemju īpašniekiem, lai uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem vienotos par piemērotāko sadarbības modeli poligona paplašināšanas projekta īstenošanai. Gadījumā, ja zemes īpašnieki izlems paturēt zemi savā īpašumā, viņiem tiks nodrošināta piekļuve zemes īpašumiem.  Sarunas ar zemes īpašniekiem plānots uzsākt 2016.gadā, uzrunājot katru zemes īpašnieku, kā arī nosūtot Aizsardzības ministrijas informatīvās vēstules.

 

Tāpat šodien Ministru kabineta pieņemtais lēmums paredz, ka valsts pārvaldes iestādēm, savstarpēji sadarbojieties, ir nepieciešams sagatavot turpmākus priekšlikumus, lai mazinātu Ādažu militārās bāzes attīstības ietekmi uz Ādažu novada pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un nodrošinājumu, tajā skaitā rastu kopīgus risinājumu ceļu infrastruktūras uzlabošanai.

 

Ādažu poligons, kas ir izvietots Ādažu un Sējas novadu administratīvajās teritorijās, Latvijā ir vienīgā plašā militāro mācību teritorija, kur mācības norisinās teju 90 gadu. Tas aizņem 7784 hektāru, un tas ir ne tikai lielākais poligons Baltijas valstīs, bet arī unikāla treniņu vieta, jo mācību laikā grūtības rada mežains apvidus, kas traucē redzamību un šāviņa mērķa sasniegšanu.

 

Tomēr šobrīd Ādažu poligons militāro mācību noslodzes dēļ ir pārslogots, un paredzēts, ka turpmākajos gados Ādažu poligona noslodze turpinās palielināties. Pēc plānotās paplašināšanas tā teritorija būs apmēram 13 410 hektāru, tādējādi atgūstot un palielinot kādreizējo vēsturisko zemju kopplatību, kur pirms Otrā pasaules kara nekustamais īpašums “Gaujas poligons” sasniedza aptuveni 10 587 hektārus.

 

Savukārt, lai attīstītu mācību bāzes “Lāčusils” iespējas un papildus mazinātu Ādažu bāzes un poligona noslodzi, plānots paplašināt arī mācību lauku “Lāčusils”.

 

Mācību lauka izveidei nepieciešamās zemes teritorijas atrodas Alūksnes un Apes novados. Teritorijas paplašināšana neskars privātpersonu īpašumus.  Paplašināšana skars tikai Zemkopības ministrijas valdījumā esošās zemes vienības vai to daļas atbilstoši panāktajai vienošanai. Plānots, ka militārajām mācībām varēs izmantot aptuveni 3 300 hektārus.

 

Ņemot vērā, ka paplašināmajās teritorijās atrodas vairāki dabas liegumi, tiks ņemti vērā noteiktie ierobežojumi un vides aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti. Tāpat Aizsardzības ministrija pārņems un turpinās pildīt Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” noslēgtos sadarbības līgumus ar mednieku biedrībām.

 

Jau šobrīd daļa Ādažu poligona ir noteikta kā īpaši aizsargājama dabas teritorija – aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” un tā ir iekļauta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju – “Natura 2000” – tīklā, kas kalpo par pierādījumu, ka militārās mācības iespējams apvienot ar dabas aizsardzību.

 

Ādažu poligons ir unikāla teritorija, kurā redzams, kā regulāras aktivitātes, ko nodrošina militārās mācības, rada un uztur īpašus biotopus, kas ir mājvieta retām un aizsargājamām bezmugurkaulnieku un putnu sugu sugām.

 

Aizsardzības ministrija plāno līdz 2018.gadam palielināt Nacionālo bruņoto spēku profesionālo karavīru skaitu līdz 6000. Personāla skaita pieaugums plānots arī pēc 2018.gada. Papildus tam līdz 2018.gadam plānots palielināt apmācīto zemessargu skaitu. Ņemot vērā šo personāla pieaugumu, atbilstoši jāpielāgo un jāattīsta militārā infrastruktūra, lai nodrošinātu atbilstošu Nacionālo bruņoto spēku kaujas gatavību, reaģēšanas spējas un paaugstinātu personāla sagatavotību.

 

Kopš Krievijas īstenotās agresijas Ukrainā, Latvijas teritorijā pieaugusi militāro mācību aktivitāte. Ādažu poligons kalpo par mācību vietu karavīriem un zemessargiem gan nacionāla līmeņa mācībām, gan arī tajā notiek plašas starptautiskās militārās mācības, kurās piedalās arī NATO sabiedrotie un partneri.