19.06.2018

Vienkāršos publiskai personai piederošo zemesgabalu iznomāšanas kārtību


Otrdien, 19. jūnijā, Ministru kabinets (MK) izskatīs Finanšu ministrijas sagatavotus noteikumus par publiskas personas zemes nomu. Noteikumu mērķis ir pilnveidot šobrīd spēkā esošo publiskas personas piederošā vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas nomas regulējumu.

Ar noteikumu projektu paredzēts vienkāršot publiskas personas piederošo vai piekrītošo apbūvēto zemesgabalu vai to daļas iznomāšanu, paredzot maksāšanas paziņojumu vai rēķinu. Tāpat plānots precizēt, kādos gadījumos var samazināt apbūvēta zemesgabala nomas maksu par 50% vai pat par 90% (sociālais aspekts). Ņemot vērā, Ministru kabineta komitejas 2018. gada 5. februāra sēdē tika atlikta izstrādātā regulējuma izskatīšana daļā, kas skar nomas maksas jautājumus, līdz brīdim, kad būs regulējuma izmaiņas kadastrālās vērtības noteikšanā un nekustamā īpašuma nodoklī, noteikumos tiek saglabāts šobrīd spēkā esošais regulējums, kas paredz, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par 28 eiro).

Ar noteikumiem precizē neapbūvēta zemesgabala iznomāšanas kārtību, paredzot ka vispārējā gadījumā publiskas personai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Projektā ir noteikti izņēmuma gadījumi, kādos gadījumos izsoles rīkošana nav obligāta. Tāpat noteikumi paplašina uzņēmējdarbības sekmēšanas atbalsta instrumentu un paredz iespēju noteiktos gadījumos samazināt neapbūvēta zemesgabala nomas maksu vai apbūves tiesības maksu līdz pat 90%.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma noteiktajam deleģējumam noteikumos paredzēts apbūves tiesības piešķiršanas regulējums. Vienlaikus tiek precizēta zemesgabala, kas tiek izmantots zemes dzīļu iegūšanai, nomas maksas aprēķināšanas kārtība (tā neattiecas uz nomu ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei).

Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Noteikumu projekts skatāms MK mājaslapā.