13.12.2016

Pagarinās ieviešanas termiņa piemērošanas atbrīvojumu pasažieru starptautisko regulāro pārvadājumu maršrutos


Valdības sēdē, 13.decembrī, veikti grozījumi Ministru kabineta (MK) 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.37 „Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību.

Eiropas Savienības (ES) regula paredz ieviest un nodrošināt vienotu autobusu pasažieru minimālo tiesību apjomu un tās mērķis ir visās dalībvalstīs autobusu pasažieriem nodrošināt līdzvērtīgu aizsardzības un palīdzības līmeni, pievēršot īpašu uzmanību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Saskaņā ar regulas nosacījumiem dalībvalsts var pārredzami un nediskriminējoši piešķirt atbrīvojumu no šīs regulas piemērošanas konkrētiem regulāriem pārvadājumiem, ja būtiska šo pakalpojumu daļa, tostarp vismaz viena paredzētā pietura, neatrodas ES. Šādu atbrīvojumu var piešķirt no šīs regulas piemērošanas dienas, ilgākais, uz četriem gadiem, un to var atjaunot vienu reizi.

Esošie MK noteikumi paredzēja atbrīvojumu no regulas piemērošanas līdz 2017.gada 1.martam, sagatavotie grozījumi noteikumos paredz regulas piemērošanas termiņu pagarināt vēl par četriem gadiem – līdz 2021.gada 1.martam.

Tā kā regulā Nr.181/2011 ietvertās prasības attiecinātu uz pasažieru pārvadājumiem maršrutos uz trešajām valstīm, ir nepieciešams izstrādāt vai veikt grozījumus starptautiskajos normatīvajos aktos, kas nosaka regulāro maršrutu ar autobusiem atklāšanas un funkcionēšanas kārtību.

Pašlaik apspriešanas stadijā ir Eiropas Komisijas sagatavotais projekts, kas paredz Nolīguma par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (INTERBUS) darbības sfēras paplašināšanu, attiecinot to arī uz starptautiskiem regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un ietverot arī autobusu pasažieru tiesības. Savukārt ar valstīm, kuras nav INTERBUS dalībvalstis, plānots saskaņot autobusu pasažieru tiesību prasības divpusējo starpvaldību nolīgumu ietvaros.

Ņemot vērā, ka normatīvo aktu bāze ar trešajām valstīm saistībā ar pasažieru tiesībām ir izstrādes stadijā un ir laikietilpīgs process, kā arī atsevišķas trešās valstis projektu saskaņošanas procesā ir izteikušas priekšlikumus par pārejas perioda nepieciešamību, tādējādi nepieciešams pagarināt regulas ieviešanas termiņus nacionālajos normatīvajos aktos.