06.10.2015

Paaugstinās speciālistu profesionalitāti darbā ar bērniem ar saskarsmes grūtībām


Otrdien, 6.oktobrī, valdība apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto noteikumu projektu par atbalstu speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, kā arī vardarbību ģimenē.

 

Tādējādi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu atbalstu no 2016. līdz 2023.gadam izstrādās un ieviesīs atbalsta sistēmu valsts un pašvaldību speciālistiem, kā arī bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem. Vienlaikus paredzēts arī izstrādāt apmācību programmu un īstenot apmācības speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, īpaši vardarbības gadījumos ģimenē.

 

Lai īstenotu iepriekšminētās aktivitātes plānots:

  • VBTAI telpās izveidot Konsultatīvo punktu (kabinetu). Tajā paredzēts izveidot starpinstitucionālu un starpprofesionālu sadarbības tīklu, lai sniegtu atbalstu speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem;
  • izstrādāt un izmēģināt jaunas profesionālās kvalifikācijas pilnveides un zināšanu pilnveides izglītības programmas un to apmācību metodoloģijas speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, t.sk. vardarbības gadījumu atpazīšanai ģimenē ar bērniem;
  • īstenot informēšanas pasākumus, lai palielinātu sabiedrības izpratni par vardarbību ģimenē un tās atpazīšanu;
  • veikt iedzīvotāju aptauju par sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vardarbību ģimenē.

Šobrīd vispārizglītojošās izglītības iestādēs un arodskolās gandrīz katrā klasē ir bērni ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām. Tas rada risku gan nepietiekamas izglītības programmas apguvei, gan nepilnvērtīgai attīstībai īpaši, ja netiek nodrošināta bērnam nepieciešamā atbalsta sistēma. Visbiežāk šādu problēmu risināšanai tiek pielietotas ierastās pedagoģiskās metodes, taču ne vienmēr tās ir efektīvas un ļauj apzināt pilnu problēmas ainu (īpaši kompleksu jautājumu risināšanā). Tādēļ jaunā atbalsta sistēma būs palīgs bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem un izglītības iestāžu speciālistiem darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām.

 

Atbalsta sniegšanai Konsultatīvajā punktā (kabinetā) plānots piesaistīt psihiatru, divus psihologus (no kuriem vismaz viens ir klīniskais psihologs), divus sociālos darbiniekus un atkarību profilakses speciālistu. Nepieciešamības gadījumā piesaista arī citus speciālistus, piemēram, bērnu neirologu, logopēdu, speciālo pedagogu vai sociālo pedagogu. Šāds speciālistu loks nepieciešams, lai vienkopus varētu veikt kvalitatīvu bērna diagnosticēšanu un piemērota atbalsta plāna izstrādi bērnam ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām.

 

Atbalstu plānu īstenos pašvaldības speciālists, kura kompetencē būs darbs ar konkrēto bērnu, pats bērns un viņa likumiskie pārstāvji vai aprūpētāji. Pēc plānā noteiktā laika perioda, paredzēts veikt atkārtotas darbības, lai konstatētu plānā noteikto pasākumu īstenošanu un tālāko rīcību.

 

Savukārt jauno profesionālās kvalifikācijas pilnveides un zināšanu pilnveides izglītības programmu un to apmācību metodoloģiju izstrādei plānots par pamatu ņemt LM izstrādātos izglītības programmu paraugus, kas pieejami LM interneta vietnē. Programmu paraugi veidoti, ņemot vērā speciālistu ikdienas darba specifiku, kā rezultātā pašlaik izveidotas piecas apmācāmo grupas:

  • Valsts policijas amatpersonas, kuras strādā ar bērniem; ieslodzījuma vietu darbinieki, kuri strādā ar nepilngadīgajiem; Valsts probācijas dienesta darbinieki;
  • tiesneši; advokāti; prokurori;
  • psihologi;
  • izglītības iestādes vadītāji un vadītāja vietnieki audzināšanas darbā, u.c.;
  • ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, sociālie darbinieki un sociālie rehabilitētāji, u.c.

Vienlaikus LM uzsver, ka pašreiz izstrādāto izglītības programmu paraugus un speciālistu sadalījumu aktivitātes īstenošanas laikā varētu mainīties, ja programmu izstrādes laikā konstatēs, ka tas ir nepieciešams.

 

Plānots, ka līdz 2023.gadam zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā pilnveidos vismaz 5825 speciālistu. Savukārt sākot ar 2017.gadu vismaz 1000 bērniem paredzēts izstrādāt atbalsta programmas un vismaz 2250 vecākiem un speciālistiem gadā sniegt rekomendācijas bērna uzvedības korekcijai.

 

Kopumā aktivitāšu īstenošanai ir paredzēti 2 347 737 eiro, tai skaitā ESF finansējums – 1 995 577 eiro un valsts budžeta finansējums – 352 160 eiro.