12.11.2015

LM plāno pilnveidot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sistēmu


Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu plāno pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un izmēģinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismus.

 

Īstenojot iepriekšminēto, būs nodrošināts atbalsta personas pakalpojums pilngadīgiem cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, tajā skaitā ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Tāpat plānota vairāku finansēšanas mehānismu izmēģināšana sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Tādējādi paredzēts maksimāli izmantot un stiprināt paša cilvēka ar invaliditāti resursus un potenciālu, lai viņiem būtu iespēja nodrošināt pašaprūpes iespējas, ilgāk uzturēties savā dzīvesvietā un saņemt savām vajadzībām atbilstošus sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Līdz ar to samazināsies nepieciešamība pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumiem.

 

Šobrīd esošā sociālo pakalpojumu sistēma, atbildības sadalījums starp valsti un pašvaldībām, kā arī sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisms neveicina sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību un pakalpojumu atbilstību klienta individuālajām vajadzībām. Turklāt minētā situācija negatīvi ietekmē ne tikai cilvēkus, kuriem nepieciešami sociālie pakalpojumi, bet arī viņu ģimenes locekļus, kuri uzņemas šo cilvēku aprūpi un tādēļ nereti ir spiesti izstāties no darba tirgus un zaudēt kvalifikāciju. 

 

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība Eiropas Sociālā fonda 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem pasākums Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide. Projekts ceturtdien, 12. novembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un vēl ir jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

 

Laika posmā līdz 2022. gada 31. decembrim paredzēts izstrādāt un ieviest sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismus, kā arī atbalsta personas pakalpojumu.

 

Aktivitāšu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 4, 72 milj. eiro, no tā Eiropas Sociālā fonda finansējums 4, 02 milj. eiro un valsts budžeta finansējums 709, 06 tūkst. eiro.

 

Sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde ietvers vairākas aktivitātes, tostarp kvalitatīvu aktuālās situācijas izpēti, kurā analizēs šobrīd pieejamo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmu pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Mehānismu ieviešanas posms notiks izmēģinājumprojekta veidā, iesaistot 200 pilngadīgus cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, kuri ir pārgājuši no valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uz dzīvi sabiedrībā jeb 40 cilvēkus katrā plānošanas reģionā.

 

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānisma individuālā budžeta pieejas ieviešana notiks izmēģinājumprojekta veidā, iesaistot 100 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem jeb 20 bērnus katrā plānošanas reģionā. Abus izmēģinājumprojektus īstenos ne ilgāk kā 12 mēnešus.

 

Savukārt atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas izmēģinājumprojektā paredzēts iesaistīt vismaz 330 cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem. Izmēģinājumprojektu īstenos ne ilgāk kā 24 mēnešus.

 

Plānots, ka pasākumu īstenošanā būs piesaistīti sadarbības partneri - pašvaldības un pakalpojumu sniedzēji.