12.11.2015

LM plāno efektīvāk prognozēt darba tirgus attīstību


Labklājības ministrija (LM) plāno izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, kurā būs pieejama informācija par prasmju un profesiju pieprasījumu gan īstermiņā, gan vidējā un ilgtermiņā. Tādējādi Latvijas iedzīvotāji varēs veikt apzinātāku savas nākotnes vai turpmākās karjeras izvēli.

 

Paredzams, ka aktivitātes palīdzēs sabalansēt darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu, kā arī labvēlīgi ietekmēs tautsaimniecības nozaru attīstību, jo darba tirgū būs pieejami darbinieki ar pieprasītām prasmēm un profesijām. Tādējādi būs iespējams sagatavot darba tirgum nepieciešamos speciālistus un uzlabot iedzīvotāju prasmes atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām.

 

To paredz Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi", kas ceturtdien, 12. novembrī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

 

Plānotie pārkārtojumi arī palīdzēs Latvijai laikus pielāgoties Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030", Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. - 2020. gadam un Latvijas nacionālajā reformu programmā „ES 2020" stratēģijas īstenošanai noteiktajām strukturālajām izmaiņām un pieņemt pamatotus lēmumus rīcībpolitikas izstrādē nodarbinātības un izglītības jomā.

 

Vienlaikus paredzēts Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, plānots īstenot vairākas darbības, tai skaitā veikt pētījumu par Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku. Tāpat plānots publicēt pētījuma rezultātus un pilnveidot īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģiju, tai skaitā sagatavot īstermiņa prognozes prasmju griezumā.

 

Tāpat plānots veikt darba devēju aptaujas darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai, izstrādāt tehnisko specifikāciju Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveidei un īstenot informatīvi izglītojošus pasākumus nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītajām institūcijām. Izveidojot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, plānots paplašināt informācijas pieejamību sabiedrībai un politikas veidotājiem par izglītības iespējām un nākotnes tendencēm darba tirgū.

 

Līdztekus iepriekšminētajam plānots sasaistīt darba tirgus prognozes ar jau eksistējošiem karjeras plānošanas un vizualizācijas rīkiem, kā arī apmācību pasākumu īstenošanas rezultātiem, kas ļaus politikas veidotājiem, izglītības iestādēm, karjeras plānošanas, profesionālās pilnveides centriem un interesentiem vienuviet interaktīvā veidā analizēt nākotnes darba tirgus tendences un gūt informāciju par izglītības iestādēm, kurās iespējams apgūt vēlamo profesiju.

 

Plānots, ka šo pasākumu īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra, kuras sadarbības partneris būs Ekonomikas ministrija. Efektīvai pasākuma īstenošanai LM plāno izveidot starpinstitucionālu Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas uzraudzības padomi, kurā strādās pilnvaroti pārstāvji no valsts institūciju, darba devēju un darba ņēmēju organizācijām.

 

Pasākumu plānots īstenot no 2016. gada līdz 2021. gada 31. decembrim. Tam pieejamais kopējais finansējums ir 1, 49 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 1,26miljoni eiro un valsts budžeta finansējums - 223 tūkstoši eiro.