PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS un politiskās partijas "Reģionu alianse" programma un saraksts Krimuldas novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (1)


23.04.2017


Krimuldas novadā ir darbīgi, savu zemi, kultūru un darbu mīloši ļaudis, sakoptas sētas un iekopti lauki, iegūts sakoptākā pagasta tituls,  sporta, kultūras namos aktīvi rosās novadnieki un novada viesi.  

 

Kandidātu saraksts:

1

Linards Kumskis

2

Artūrs Caucis

3

Juris Salmiņš

4

Ziedonis Skrivļa

5

Zane Segliņa

6

Jānis Krieviņš

7

Aivars Bunķis

8

Denis Rasimenoks

9

Edgars Gabranovs

10

Marija Krūmiņa

11

Karīna Birzgale

12

Mārtiņš Gierkens

13

Gatis Suķis

14

Ilze Rubīna

15

Paulis Nartišs

16

Ingus Kauliņš

17

Olga Juhneviča

18

Sandis Zvidriņš

 

Pēdējos gados, kopā strādājot, paveikts ir daudz, vēl vairāk ir nākotnes  ieceru – arvien apņēmīgāk jāturpina darbs pie novada attīstības, neapstājoties pie sasniegtā:  

Infrastruktūra, uzņēmējdarbība un tūrisms    

1. Turpināsim darbu pie nesen izstrādātās novada attīstības programmas  un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanas.  

2. Piesaistot ES fondu līdzekļus, nodrošināsim lauku ceļu remontu.  

3. Turpināsim attīstīt ciemu infrastruktūru – ielu un gājēju celiņu remontu, mūsdienīga apgaismojuma, atpūtas, rotaļu, sporta spēļu, āra  trenažieru, atkritumu savākšanas un automašīnu laukumu labiekārtošanu.  

4. Rūpēsimies par novada sakoptību – turpināsim risināt iesāktos Inciema  un Sunīšu zemes jautājumus, finansiāli atbalstīsim novadnieku idejas  vides labiekārtošanā. Piesaistot ES fondu līdzekļus, nodrošināsim daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu. Pabeigsim  uzstādīt norādes uz lauku viensētām un ciemos.  

5. Attīstīsim tūrismu – apkoposim tūrisma iespējas un pilnveidosim  novada tūrisma mājaslapu, izvietosim novada kartes, turpināsim darbu pie  novada zīmola. Piesaistot fondu līdzekļus, nodrošināsim Lēdurgas Dendroparka attīstību un izstrādātā dabas aizsardzības plāna ieviešanu.  

6. Iesaistīsimies esošo novada uzņēmēju kopības sajūtas veicināšanā un  jaunu uzņēmumu veidošanā, finansiāli atbalstot jauniešu biznesa  projektus. Stimulēsim bērnu un jauniešu  darbu vasarā. Iedibināsim  uzņēmēju dienas skolās.  

7. Veicināsim dzīvojamo māju būvniecību.    

 

Izglītība    

8. Esam par esošo skolu un bērnudārzu saglabāšanu un uzturēšanu.  Lepojamies ar sakārtoto izglītības iestāžu infrastruktūru, daudzveidīgo  ārpusstundu nodarbību piedāvājumu, skolotājiem, skolēniem un vecākiem.  Veicināsim saliedētību, komunikāciju un visu pušu atbildīgu iesaisti  izglītības kvalitātes un konkurētspējas celšanā. Piesaistot ES fondu  līdzekļus, īpašu uzmanību veltīsim darbam ar talantīgajiem bērniem un  bērniem ar mācīšanās grūtībām.  

9. Nodrošināsim mūžizglītības aktivitātes dažādām iedzīvotāju grupām,  aktīvi iesaistīsim biedrības.    

 

Veselība, sports, sociālā labklājība    

10. Dažādosim novadnieku brīvā laika pavadīšanas iespējas un pakalpojumu pieejamību. Izveidosim dienas centrus jauniešiem, senioriem, invalīdiem  u.c. interesentu grupām apdzīvotajās vietās.  

11. Veidosim daudzveidīgu sportisko aktivitāšu vidi. Iestājamies par  telpu pieejamību, multifunkcionālas halles celtniecību Raganā, stadionu  rekonstrukciju.  

12. Piesaistot ES fondu līdzekļus, īstenosim pasākumus veselības  veicināšanai dažādām iedzīvotāju grupām, īpaši jaunajām ģimenēm un  senioriem. Turpināsim attīstīt ambulanču un sociālā dienesta sniegtos  pakalpojumus un infrastruktūru.  

13. Stiprināsim atbalsta sistēmu sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Iestājamies par īpašiem atbalsta pasākumiem krīzes situācijās,  izvērtējot katru gadījumu.  

14. Turpināsim darbu pie veco ļaužu namu labiekārtošanas un vietu skaita  palielināšanas.    

 

Kultūra    

15. Atbalstīsim novadnieku darbošanos pašdarbības kolektīvos, īpaši  tautas mākslu, paplašināsim Krimuldas Tautas nama telpas.  

16. Rūpēsimies par valsts un novada piederības sajūtas un patriotisma  veicināšanu – izvietosim valsts karogus u.c. svētku noformējumu  ciematos, apbalvosim visskaistāk noformētos iedzīvotāju īpašumus.  Sadarbosimies ar kristīgajām konfesijām. Atbalstīsim skolēnu u.c.  interesentu darbu pie novada vēstures izpētes.  

17. Saglabāsim un modernizēsim bibliotēkas.  

18. Atbalstīsim novada kultūras tradīciju saglabāšanu, radošas  iniciatīvas, nodrošināsim jaunu un kvalitatīvu kultūras pasākumu  norisi.    

 

Komunikācija un sabiedrības līdzdalība    

19. Nodrošināsim labāku pārvaldību un sadarbību ar iedzīvotājiem –  izstrādāsim jaunu novada mājaslapu ar plašu notikumu kalendāru un Interaktīvo karti, kurā iedzīvotāji varēs atzīmēt risināmos jautājumus, attīstīsim klientu apkalpošanas centra darbību un e-pakalpojumus, rūpēsimies, lai iedzīvotājiem svarīgā informācija un pakalpojumi būtu ērti pieejami.   

20. Atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvu darboties biedrībās, tās  atbalstot finansiāli.    

Ilgtspējīgai un vienmērīgai attīstībai nepieciešama profesionāla un pieredzējusi komanda, jaunas idejas, cieņa un rūpīga iedziļināšanās risināmajos jautājumos. Mēs aicinām visus labas gribas cilvēkus vienoties kopējai attīstībai novadā, kas to veidotu par drošu un  ekonomiski patstāvīgu novadu, kurā aug labklājība.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv