PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS un LATGALES PARTIJAS saraksts un programma Ciblas novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


23.04.2017


ZZS un Latgales partijas priekšvēlēšanu programma  Mēs turpināsim iesāktos, uzsāksim jaunus darbus, lai kopā ar sava novada  ļaudīm veidotu drošu, sakārtotu, ekoloģiski tīru, ekonomiskai izaugsmei  un ģimenes pamatvērtību stiprināšanai labvēlīgu vidi, kas nodrošina  ikviena cilvēka pamatvajadzības pēc tiesiskās un sociālas aizsardzības,  veselības aprūpes, izglītības un kultūras pieejamības, mīlestības,  cieņas pilnas dzīves pašiem savā zemē-Ciblas novadā, savā Latgalē,  Latvijā. Mūsu apvienības darbs būs atklāts, stabils, prognozējams. Dzīvosim labākā, skaistākā novadā, kura pamatvērtības vienmēr ir bijušas un būs: CILVĒKS, VIDE, DARBS!  

 Kandidātu saraksts:

1

Juris Dombrovskis

2

Sarmīte Leščinska

3

Elvīra Rimicāne

4

Rudīte Valtere

5

Marina Barkāne

6

Inese Birska

7

Nikolajs Petrovs

8

Pēteris Romanovskis

9

Aldis Tihovskis

10

Valfrēds Miezītis

11

Ēriks Astičs

12

Gunta Stolere

 

Budžets un pārvalde  

Nodrošināsim racionālu, pārdomātu, sabalansētu budžeta līdzekļu  izlietošanu novada iedzīvotāju pakalpojumu sniegšanai ,infrastruktūras  uzturēšanai. Izstrādāsim jaunu Ciblas novada attīstības programmu 7 gadu termiņam. Nodrošināsim profesionālu pakalpojumu pieejamību novada pagasta  pārvaldēs, Klientu apkalpošanas centrā Blontos. Pilnveidosim iedzīvotāju informēšanu, izmantojot pašvaldības informatīvo  izdevumu „Ciblas novada ziņas” mājaslapu un citus masu saziņas  līdzekļus.  Rīkosim iedzīvotāju sanāksmes pagastos, lai atskaitītos par paveikto. Piesaistīsim pašvaldības darbā jaunos speciālistus, nodrošināsim  kvalifikācijas celšanu. Sadarbosimies ar kaimiņu pašvaldībām, deleģējot tām atsevišķas  funkcijas.  

 

Ekonomiskā attīstība, uzņēmējdarbība  

Veiksim grozījumus Ciblas novada Teritorijas plānojumā, lai veicinātu  uzņēmēju iesaisti Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā.  Izmantojot ES fondu finansējumu, realizēsim Latgales programmas  aktivitātes, veicinot investīciju piesaisti, darba vietu radīšanu  novadā.  Realizēsim grants ceļu posmu pārbūvi, izmantojot LAD pasākumu programmu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.  Turpināsim sadarbību ar uzņēmēju padomi, nevalstiskajām organizācijām,  nodrošināsim lauksaimniecības konsultantu pakalpojumus.  Veicināsim lauku tūrisma attīstību, izveidojot jaunus tūrisma  maršrutus.  Dosim prioritāti vietējo uzņēmēju pakalpojumiem un precēm pašvaldības  vajadzībām.   

 

Izglītība, kultūra, sports    

Saglabāsim esošās izglītības iestādes novadā.  Pilnveidosim izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvas  izglītības iegūšanai.   Piesaistīsim ES fondu finansējumu mācību procesa pilnveidošanai,  veiksim Ciblas vidusskolas sporta laukuma renovāciju. Nodrošināsim logopēda, psihologa, sociālā pedagoga pieejamību izglītības  iestādēs, atbalstīsim karjeras izglītību skolās.  Materiāli stimulēsim skolēnu sekmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu  olimpiādēs, konkursos, skatēs.  Atbalstīsim B kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanu Ciblas  vidusskolas izglītojamajiem. Saglabāsim stipendijas sekmīgajiem 9.-11.klašu izglītojamajiem.  Nodrošināsim brīvpusdienas visiem Ciblas novada bērnudārzu, skolu  audzēkņiem. Atbalstīsim novada pašvaldības kolektīvus, pulciņus, rīkosim novada  svētkus, kultūras pasākumus.  Veicināsim veselīgu dzīvesveidu, atbalstīsim sporta aktivitātes novadā. Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas, piešķirsim finansējumu projektam "Jaunieši novadam".  Sadarbosimies ar tradicionālo reliģisko konfesiju draudzēm.  

Komunālā saimniecība, ceļi  

Turpināsim pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanu un uzlabošanu. Uzlabosim ūdens kvalitāti ciematos, sakārtosim pašvaldības notekūdeņu  sistēmas. Pilnveidosim atkritumu šķirošanas punktus ciematos. Uzlabosim pašvaldības ceļu tīklu.  Atjaunosim ielu apgaismojumu ciematos. Labiekārtosim kapsētas, tām piegulošās teritorijas.  Aicināsim iedzīvotājus sakārtot apkārtējo vidi, rīkosim konkursu  „Sakoptākā lauku sēta”.          

 

Sociālā palīdzība, veselība, demogrāfija  

Nodrošināsim sociālos pakalpojumus un palīdzību trūcīgajiem, invalīdiem,  daudzbērnu ģimenēm, citiem grūtībās nonākušajiem.  Nodrošināsim vientuļo pensionāru aprūpi veco ļaužu mājā. Sadarbojoties ar NVA, iesaistīsim bezdarbniekus algotos pagaidu darbos, nodarbināsim skolēnus vasaras darbos. Saglabāsim primārās veselības aprūpes pieejamību pagastos, atbalstīsim  ģimenes ārstu prakses un veselības profilakses pasākumu organizēšanu. Atbalstīsim novada jauniešu studijas medicīnas jomā. Veicināsim demogrāfiskās situācijas uzlabošanos, atbalstot jaunās  ģimenes, palielinot pabalsta apmēru par katru jaundzimušo.  

 

Sabiedriskā kārtība  

Sadarbojoties ar valsts policiju, zemessardzi, apsardzes firmām, nodrošināsim sabiedrisko kārtību ikdienā un masu pasākumos.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv