PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS saraksts un programma Smiltenes novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (1)


21.04.2017


Soli to, ko spēsi izpildīt!    

Kandidātu saraksts:

1

Kaspars Markss

2

Ivars Ādamsons

3

Mikus Lacbergs

4

Guntars Markss

5

Ilze Saviele

6

Gints Eislers

7

Kārlis Ruks

8

Ilze Jēkabsone

9

Vairis Krauklis

10

Birute Mežale

11

Igors Butkins

12

Rita Bormane

13

Aigars Sirmais

14

Mārtiņš Mārcis Leimanis

 

Savos darbos vienmēr esam vadījušies pēc principa – solīt to, ko patiesi  spēsim savā novadā paveikt, ko spēsim uzlabot, sakārtot. Arī, atskatoties uz iepriekšējo četru gadu periodu, redzam, ka esam paveikuši  gandrīz visu, ko iepriekš bijām apņēmušies paveikt, bet ir palikuši arī darbi, idejas, kas jāpaveic un jārealizē tuvākajos gados.  Ir izdevies novadā optimizēt izglītības iestāžu tīklu. Šobrīd un  tuvākajos gados galvenais uzdevums ir uzlabot un modernizēt izglītības  iestāžu materiāli tehnisko bāzi, bet pats galvenais – celt izglītības  kvalitāti.  Pilnveidot un paplašināt ārpusstundu nodarbības īpaši novada  pagastos dzīvojošiem bērniem. Uzlabot un pilnveidot pieaugušo izglītību  uz novadā esošo vidējās un augstākās izglītības iestāžu bāzes. Turpināt  un pilnveidot sadarbību ar sadraudzības novadu, pašvaldību izglītības  iestādēm Latvijā un ārvalstīs. Kopīgi ar novada uzņēmējiem izveidot  stipendiju fondu, kas veicinātu novada uzņēmumiem nepieciešamo  speciālistu sagatavošanu.  

 

Mūsu novadā šobrīd ir daudz sekmīgi darbojošos uzņēmumu. Regulāri  organizēt tikšanos ar novada uzņēmējiem, lai uzklausītu ierosinājumus, problēmas, kas palīdzētu  sekmīgāk  attīstīties jau esošiem, kā arī dotu  stimulu veidot jaunus uzņēmumus, piesaistītu potenciālos investorus. Atjaunot novadā Uzņēmēju dienas izstādes, domu, pieredzes apmaiņas  seminārus (vismaz reizi divos gados). Aktīvāk iesaistīt novada vizuālā, atpazīstamības tēla veidošanā. Pašvaldības pasūtījumos, iepirkumos (likuma robežās) prioritāti dot mūsu novadā reģistrētiem uzņēmumiem.  

 

Uz SIA ”Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas” bāzes izveidot modernu  Veselības, sociālās palīdzības centru, atbilstoši Pasaules bankas norādēm, kur būtu gan pašvaldības, gan Valsts budžeta finansējums. Šajā  centrā vienlaicīgi iedzīvotāji varētu saņemt ambulatoro, veselības un sociālo palīdzību. Panākt, ka šeit tiek izvietotas arī citas Sociālās  palīdzības organizācijas (Invalīdu biedrība, Nedzirdīgo biedrība, Emaus  u.c.). Tālāk pilnveidot Smiltenes ģimenes atbalsta centra  infrastruktūru, pakalpojumu klāstu, materiāli tehnisko bāzi. Turpināt  sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām, īpaši ar tām, kuras  nodarbojas ar sociālās palīdzības sniegšanu novada iedzīvotājiem. Atbalstīt un veicināt novada Pensionāru un Represēto organizāciju  darbību. Caur novada Sociālo dienestu uzlabot iedzīvotāju Mājas aprūpes  kārtību.  

 

Saglabāt visus novadā esošos kultūras pasākumu norises vietas (klubi,  brīvdabas estrādes, muzeji). Izstrādāt plānu šo iestāžu pakāpeniskai infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai. Nodrošināt arī visu  šobrīd novadā esošo pašdarbības kolektīvu darbību. Iespēju robežās  atbalstīt tos arī finansiāli, kā prioritāti nosakot bērnu un jauniešu  kolektīvus. Rast iespēju viesizrādēs piesaistīt vairāk Latvijas  profesionālos teātra un mūzikas kolektīvus. Risināt jautājumu par  modernas, mūsdienīgas novada centrālās bibliotēkas izveidi Smiltene.  Iespēju robežās pagasta centros veidot vienotas skolu un pagastu  bibliotēkas ar bezmaksas interneta pieejas punktiem.  

 

Turpināt pēdējos gados iesākto sporta infrastruktūras objektu attīstību  un sakārtošanu, nodrošinot to pieejamību mūsu novada iedzīvotājiem.  Uzsākt daudzfunkcionālās sporta halles un peldbaseina būvniecību pie  Smiltenes vidusskolas. Nodrošināt sekmīgu Smiltenes BJSS darbību,  realizēt finansiālā atbalsta programmu talantīgiem novada sportistiem. Turpināt atbalstīt novada sporta klubu darbību, sekmējot  iedzīvotāju  iesaistīšanos veselību stiprinošās sporta aktivitātēs. Atbalstīt valsts  un starptautiska mēroga sporta pasākumu norisi, tādējādi arī sekmējot  novada ekonomisko attīstību un atpazīstamību.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv