PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS saraksts un programma Jaunjelgavas novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


23.04.2017


Zaļo un Zemnieku savienības sarakstā startē vietējie – mūsu novada  iedzīvotāji, tie, kuriem rūp savas pilsētas un pagastu nākotne. Esam paveikuši daudz no iepriekš nolemtā, kas ir palīdzējis attīstīties un  uzplaukt mūsu novadam, esam gatavi arī turpmāk strādāt novada  attīstībai.   Mūsu virsmērķis ir nemainīgs – attīstīts novads, kur galvenā vērtība ir  sakoptā un tīrā vidē mītošs cilvēks, kurš ir spējīgs nodrošināt savu  ģimeni. Novads, kurā radīta vide, lai iedzīvotāji te atgrieztos uz  pastāvīgu dzīvi.  

Kandidātu saraksts:

1

Evija Vectirāne

2

Aigars Stuglis

3

Vineta Geršebeka

4

Ligita Lejiņa

5

Inese Rupenheite

6

Izolde Stugle

7

Mirdza Caune

8

Jānis Blūzmanis

9

Daina Dzenīte

10

Uģis Benjavs

11

Lauris Vāvers

12

Madara Vēvere

13

Nilsons Dzenītis

14

Baiba Kellere

15

Inga Krauze

16

Māris Rēķis

 

Uzņēmējdarbības veicināšanā:  

Atjaunot novadā pastāvīgu lauku atbalsta un uzņēmējdarbības konsultanta amatu, tādējādi veicinot amatniecības un mājražotāju kā individuālo komersantu darbību;  

Nodibināt novada Attīstības padomi, iesaistot visus uzņēmējus un iedzīvotājus novada ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā;

Izveidot amatniecības centru – radot iespējas mūsu amatniekiem un mājražotājiem darboties koordinēti, atbilstošās telpās un saņemt  kvalificētu atbalstu;  

Turpināt piesaistīt ES un citus pieejamos ārvalstu finanšu instrumentus  Izveidot tūrisma informācijas centru arī Jaunjelgavā, veidot sadarbību  ar citiem novadiem tūrisma jomā, popularizēt un atbalstīt novadā  darbojošos lauku tūrisma uzņēmumus un tūrisma objektu apsaimniekotājus;  

 

Izglītībā:  

Turpināt nodrošināt pašvaldības apmaksātu bērnudārzu, pakāpeniski  ieviest brīvpusdienas visās pamatskolu klasēs.  

Attīstīt novada vidusskolu, panākot, ka papildus vispārizglītojošai  programmai un patriotiskajai audzināšanai jauniešiem tiek sniegta  iespēja apgūt arī profesionālās izglītības papildkursu vai praktiskas  iemaņas. Līdzvērtīgas iespējas nodrošināt arī visās pamatskolās;  

Izveidot un ieviest pedagogu atbalsta sistēmu skolās un pirmsskolās;  

Iesaistīt vecākus izglītības kvalitātes uzlabošanā un skolu attīstībā,  uzklausot vecāku vēlmes un nepieciešamības;  

Iespēju robežās nodrošināt novada izglītības iestādes ar maksimāli plašu  moderno tehnoloģiju klāstu, labiekārtot izglītības iestāžu  teritorijas;  

Stimulēt bērnu un jauniešu spēju un talantu attīstību, kā arī atbalstīt  novada jauniešu apvienību un organizāciju iniciatīvas;  

Veicināt novada iedzīvotāju iespējas mūžizglītības un interešu  izglītības jomās;  

Ieviest un veicināt sadarbību starp senioru un jauniešu organizācijām,  ar mērķi nodot senioru pieredzi jauniešiem un otrādi;  

 

Sociālajā jomā:  

Izvērtēt un pilnveidot kritērijus, kas nosaka pabalstu un citu sociālo  pakalpojumu piešķiršanas kārtību, kā prioritāti nosakot ģimenes ar  bērniem un vientuļos pensionārus;

Rūpēties par taisnīgu līdzekļu sadalījumu maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem, pretim prasot iesaistīšanos sabiedriskajos darbos, piemēram, novada labiekārtošanā u.c.  

 

Novada dzīves vide 

Optimizēt ceļu fonda izlietojumu, pieprasīt no valsts veikt plānotos  darbus ceļu sakārtošanā novada teritorijā, stimulēt (ar NīN palīdzību) zemniekus iesaistīties lauku ceļu uzlabošanā, piesaistīt ES finansējumu  ceļu izbūvē un uzlabošanā, veidojot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu ceļu tīklu;  

Kopt un attīstīt nacionālās vērtības, kultūru un latviskās tradīcijas;  

Motivēt un piesaistīt jaunus, kvalificētus speciālistus izvēlēties  Jaunjelgavas novadu kā savu darba vietu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu medicīnisko aprūpi, atbalstot mūsu novada medicīnas studentus, nodrošināt pēctecību ģimenes ārstu praksēs;

Atbalstīt un veicināt modernu, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem viegli pieejamu, novada ģimenes ārstu prakšu telpu izveidi, piesaistot  ES līdzekļus.  

Panākt sabiedriskā transporta maršruta uz Rīgu pārcelšanu no Daugavpils  šosejas  uz kreiso krastu;  

Attīstīt ikvienam saprotamu un pieejamu novada pārvaldes struktūru, sniegt saprotamu un viegli uztveramu informāciju par pašvaldības  līdzekļu izlietojumu un plānoto attīstību;  

Turpināt apdzīvoto centru labiekārtošanu – apgaismojuma, ūdenssaimniecības, apkures uzlabošanu un apzaļumošanu, piemēram, uzsākt Daudzevas parka izveidi u.c.; 

Veicināt iedzīvotājiem pieejamu un interesējošu sporta veidu attīstību  novadā, atbalstīt tautas sporta pasākumu rīkošanu un sporta svētku tradīciju atjaunošanu, pilnveidot sporta infrastruktūru;  

Īstenot un atbalstīt veselības veicināšanas iniciatīvas.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv