PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS saraksts un programma Dobeles novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


19.04.2017


CILVĒKS, VIDE un DARBS ir Zaļo un zemnieku savienības pamatvērtības Dobeles novada pašvaldības priekšvēlēšanu programmā. Viss, ko plānojam  veikt, ir mūsu novada cilvēku labā – cilvēks ir pati galvenā vērtība, ko  mēs gribam stiprināt, atbalstīt, attīstīt un iedrošināt. To varēsim veikt, ja palīdzēsim augt uzņēmējdarbībai un sekmēsim stabilu darba  vietu pastāvēšanu. Ne mazāk svarīga cilvēkam ir vide, kur dzīvot – gan infrastruktūra, gan dabas un kultūrvēstures saglabāšana un kopšana, gan  apkārtējā drošība, kas vairo ļaužu vēlmi dzīvot, izglītoties, strādāt un audzināt savus bērnus tieši šeit – Dobeles novadā.  

 

Kandidātu saraksts:

1

Andrejs Spridzāns

2

Viktors Eihmanis

3

Guntis Safranovičs

4

Edīte Kaufmane

5

Aldis Cīrulis

6

Sarmīte Dude

7

Agita Jansone

8

Normunds Smiltnieks

9

Raivis Veinbergs

10

Baiba Lucaua-Makalistere

11

Guntis Šmīdlers

12

Vera Eriksone

13

Ziedonis Bergs

14

Dace Škorņika

15

Aija Eidinta

16

Juris Kronbergs

17

Jānis Kukša

18

Irēna Dabra

19

Ramona Vinciuna

20

Edgars Ķuzis

 

CILVĒKS  

Pilnveidosim novada pārvaldi, kas saglabās Dobelē un pagastos izveidoto  pašvaldības pakalpojumu sistēmu, nodrošinot ikvienam iedzīvotājam tās  pieejamību gan caur pakalpojumu centriem lauku teritorijās, gan  paplašinot e-pakalpojumus.  

Darīsim visu iespējamo, lai neattālinātu veselības aprūpes iespējas no  iedzīvotājiem.

Veicināsim profilaksi un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot  veselību veicinošās aktivitātēs dažāda vecuma un interešu grupu  cilvēkus.  

Pilnveidosim sociālo pakalpojumu piedāvājumu, uzlabosim to kvalitāti.  Atbalstīsim ģimenes ar bērniem un sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas.  

Veicināsim konkurētspējīgas izglītības attīstību, nodrošinot pirmsskolu  un sākumskolu iespējami tuvu bērna dzīves vietai, veidojot mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru un sekmējot pedagogu tālākizglītību.  

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu pieejamību, turpināsim darbu pie  skolēnu pārvadājumu sistēmas uzlabošanas, uzbūvēsim mūsdienīgu dienesta  viesnīcu.  

Attīstīsim novada jaunatnes politiku, nodrošinot jauniešiem iespējas  līdzdarboties un gūt atbalstu savām iniciatīvām. Atbalstīsim nevalstisko  organizāciju, kas attīsta jauniešos vērtīgas rakstura īpašības un  prasmes, darbību.  

Pilnveidosim bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas  profesionālās ievirzes izglītības programmās, interešu izglītības  pulciņos un vasaras nometnēs.  

Attīstīsim mūžizglītību, realizējot uzsāktos projektus, kā arī  piedāvājot jaunas iespējas visām vecuma grupām.  

 

VIDE  

Saglabāsim mūsu novada dabas ainavu – zemi, mežus un ūdeņus. Aicināsim  ikvienu novada iedzīvotāju iesaistīties šajā darbā un ar cieņu  attiekties pret līdzcilvēku paveikto.  

Iestāsimies par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu novadā, atbalstot  aktīvu, radošu un talantīgu cilvēku darbību šo vērtību popularizēšanā un  stiprināšanā. Turēsim godā Kārļa Ulmaņa dzimtās mājas „Pikšas” un  veicināsim sabiedriski nozīmīgu pasākumu norisi šajā vietā.  Turpināsim darbu pie Dobeles pilsdrupu saglabāšanas.

Attīstīsim  pakalpojumu piedāvājumu šajā objektā, lai nodrošinātu plašākas brīvā  laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un tūristiem.  

Saglabāsim un attīstīsim esošās kultūras iestādes; atbalstīsim mākslas,  kultūras, sporta un labdarības pasākumus. Sekmēsim kvalitatīvu tautas  mākslas un pašdarbības kolektīvu darbību, sniedzot atbalstu viņu  realizētajiem projektiem.  

Saglabāsim un pilnveidosim sporta tradīcijas Dobelē un pagastos.  

Veicināsim Dobeles Sporta halles un citu sporta bāzu efektīvāku  izmantošanu novada, valsts un starptautisko pasākumu organizēšanai.

Strādāsim pie finansējuma piesaistes Dobeles stadiona rekonstrukcijai un  citu sporta bāzu attīstībai.  Iedzīvotāju drošībai stiprināsim efektīvu sadarbību starp novada  pašvaldības policiju, Valsts policiju un Zemessardzi.  

Uzlabosim daudzdzīvokļu māju un to teritoriju apsaimniekošanu, bērnu  rotaļu laukumu uzturēšanu un izveidošanu. Pilnveidosim komunālo  pakalpojumu sniegšanas sistēmu novadā.  

 

DARBS  

Attīstot e-pārvaldi novada pašvaldībā, mazināsim birokrātiskos šķēršļus,  kas kavē uzņēmējdarbības attīstību.  

Uzturēsim un modernizēsim esošo infrastruktūru. Novada attīstības  veicināšanai piesaistīsim Eiropas Savienības fondu līdzekļus, turpināsim  uzsākto ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas projektu, ielu un  autoceļu uzturēšanu un sakārtošanu, kā arī gājēju ietvju un veloceliņu  izbūvi.  

Atbalstīsim lauksaimniecību, mājražošanas attīstību, kooperācijas un  mikro uzņēmumu veidošanos, kā arī energoresursu ražošanu, izmantojot  videi draudzīgas tehnoloģijas. Sakārtosim uzņēmējdarbības attīstībai  nozīmīgus ceļus pagastos.  

Veicināsim jaunu darba vietu radīšanu, sadarbībā ar Nodarbinātības  Valsts aģentūru atbalstīsim subsidēto darba vietu izveidi.  

 

Aicinām ikvienu, atbalstot Zaļo un zemnieku savienību, darboties ar mums  kopā, lai īstenotu šajā priekšvēlēšanu programmā iekļautos, visai sabiedrībai svarīgos mērķus!  Lai Dieva svētība, spēks un izturība Dobeles novada ļaudīm!
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv