PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS programma un saraksts Gulbenes novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2017


Zaļo Zemnieku savienības Gulbenes novada deputātu kandidātu  priekšvēlēšanu programma 2017.gada pašvaldību vēlēšanām

Kandidātu saraksts:

1

Andris Vējiņš

2

Sandra Daudziņa

3

Gunārs Ciglis

4

Alvils Pētersons

5

Normunds Audzišs

6

Māris Brencis

7

Māris Čakars

8

Stanislavs Gžibovskis

9

Lāsma Gabdulļina

10

Paula Leite-Berģe

11

Vijārs Griķis

12

Iveta Zvaigzne

13

Mudīte Motivāne

14

Juris Graumanis

15

Valērija Olekša

16

Svetlana Ziepniece

17

Jānis Skopans

18

Guna Pūcīte

19

Gaida Vīksniņa

20

Inga Lapse

Mēs, Zaļo Zemnieku savienības Gulbenes novada deputātu kandidāti,  akcentējam, ka Latvija ir tik spēcīga, cik spēcīgi, harmoniski,  līdzsvaroti ir tās cilvēki. Cilvēki, kuri jūtas vajadzīgi un piederīgi  savam novadam. Īstenojot mūsu moto „Saimnieks savā novadā”, būtiskākie uzdevumi līdz 2021.gada vasarai:

1. Pašvaldībā

1) izveidot atbildīgu un kompaktu novada pārvaldību,

2) efektīvi izmantot resursus, ieviešot inovācijas,

3) pārskatīt funkcijas birokrātijas mazināšanai,

4) attīstīt katra pagasta unikalitāti,

5) palielināt pārvalžu vadītāju atbildību, vienlaikus stiprinot viņu  sadarbību ar nodaļu vadītājiem,

6) veicināt iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveidi katrā pārvaldē,

7) iesaistīt iedzīvotājus, NVO būtisku lēmumu pieņemšanā, izzinot  viedokli, veicinot sabiedrības informētību un piederības sajūtu novadam;  

 

2. Izglītībā

1) aktivizēt skolu kā daudzfunkcionālu centru veidošanu, nodrošinot  mūžizglītības iespējas (arī izglītojošas nodarbības par praktiskiem  jautājumiem) un arodizglītības iegūšanu,

2) rosināt skolās papildus veidot kvalitatīvas programmas ar augstu  pievienoto vērtību (piem., programmēšana, dizains, robotika u.c.),  tādējādi piesaistot arī citu novadu skolēnus,  

3) atbalstīt drošas un mūsdienīgas vides sakārtošanu izglītības  iestādēs,

4) sakārtot pārvadājumu loģistikas jomu, garantējot drošu skolēnu  nokļūšanu skolā un skolas darba specifikai atbilstošu nokļūšanu mājās,  

5) atbalstīt pagarinātās dienas grupas darbību izglītības iestādēs līdz  17.00 (1.- 9.klašu skolēniem), rodot papildus atalgojumu pedagogiem,  ēdināšanas izdevumiem (launaga nodrošināšanai),

6) palielināt finansiālu atbalstu vasaras nometņu, kur vairākums  dalībnieku ir trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērni,  organizēšanai;

 

3. Uzņēmējdarbībā

1) radīt vietējai uzņēmējdarbībai atbalstošu vidi,

2) izveidot sadarbību ar uzņēmējiem, lai ikviens justos iesaistīts,  piederīgs,

3) atbalstīt jaunos uzņēmējus,

4) rosināt industriālā parka izveidi;

 

4. Veselībā, sociālajā jomā

1) vairāk informēt iedzīvotājus par novadā pieejamajiem veselības  pakalpojumiem,

2) palielināt sociālās palīdzības apjomu veselības aprūpei pensionāriem  un invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, apmaksājot medikamentu iegādi un  veselības aprūpes pakalpojumus,

3) pilnveidot atbalsta sistēmu, paredzot tajā vairāk motivējošu pabalstu  ( jaunai ģimenei, par bērnu piedzimšanu, labām sekmēm mācībās,  rezultātiem sportā utt.), kompensējot dažādu pakalpojumu izmaksas  (interešu izglītības izmaksas, ceļa izdevumus nokļūšanai līdz interešu  izglītības vietai, kurināmā iegāde u.tmldz.),

4) izveidot sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām Dienas centru,

5) atbalstīt jaunos speciālistus, piešķirot īres dzīvokli vai  pašvaldības garantiju pirmā dzīvokļa vai mājas iegādei,

6) turpināt atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasarā, NVO un vietējo  kopienu iniciatīvas,

7) paredzēt stipendiju konkursu ik gadu konkrētās specialitātēs  (noteiktas pēc nepieciešamo speciālistu izvērtējuma un prognozes),

8) uzturēt informatīvo saikni ar ārzemēs dzīvojošajiem novada  iedzīvotājiem;

 

5. Vides un ceļu sakārtošanā

1) sakopt novada teritorijā esošos pašvaldības objektus, paredzot  graustu nojaukšanu,

2) atbalstīt novada vizuālā tēla nozīmību un atpazīstamību veicinošas  aktivitātes,  

3) pievērst pastiprinātu uzmanību pašvaldības ceļu plānveida remonta  jautājumu risināšanai,  

4) panākt Satiksmes ministrijas aktualizētā ceļu remontu projekta  realizēšanu novadā, plānojot kopā ar atbildīgajām iestādēm ceļu remontu,  uzturēšanu;

 

6. Kultūrā un sportā

1) turpināt uzturēt, pilnveidot novada tradīcijas, veicinot  lokālpatriotisma izjūtu,

2) nodrošināt aktīvas atpūtas un sporta iespējas katras pārvaldes  teritorijā, atbildīgi plānojot sporta un kultūras būvju celtniecību un  uzturēšanu,

3) rosināt domāt par bērnu pieskatīšanas jautājumu laikā, kad vecāki  skatās pasākumu,

4) atbalstīt kultūras un sporta aktivitātes, kas veicina novada  atpazīstamību plašākā mērogā.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv