26.02.2015

OECD: Latvija ir panākusi ievērojamu progresu tautsaimniecības pielāgošanā un reformu īstenošanā


Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (turpmāk OECD) šodien Rīgā prezentēja Latvijas vēsturē pirmo Ekonomikas pārskatu par Latviju. Tajā izvērtēta Latvijas ekonomiskā situācija, galveno reformu īstenošanas process, Latvijas tautsaimniecības izaicinājumi un sniegtas rekomendācijas. Saskaņā ar OECD praksi šāda veida pārskati tiek publicēti reizi divos gados.

 

„Sagatavotais pārskats par Latviju ir nozīmīgs dokuments Latvijas valdībai un politikas veidotājiem. Tas ir neatkarīgs vērtējums par mūsu valsts ekonomisko attīstību un vēl viens solis tuvāk mūsu mērķa sasniegšanai – Latvijas kļūšanai par OECD dalībvalsti,” Ekonomikas pārskata prezentācijā uzsvēra ekonomikas ministre Dana Reizniece - Ozola.

 

Ekonomikas pārskatā par Latviju OECD atzīst, ka Latvija ir panākusi ievērojamu progresu tās tautsaimniecības pielāgošanā un strukturālo reformu īstenošanā, kas ļāva veiksmīgi iestāties eirozonā 2014. gadā.

 

„Latvijas tautsaimniecības transformācija un ekonomiskā konverģence kopš 1990.gadiem ir bijusi ļoti iespaidīga”, OECD Ekonomikas pārskata prezentācijā norādīja OECD galvenā ekonomiste Ketrīna Mana (Catherine Mann). „Taču Latvijai vēl ir priekšā virkne izaicinājumu, piemēram, jāmazina augsts sociālās nevienlīdzības līmenis un nabadzības riskam pakļauto skaits. Jāturpina strukturālo reformu īstenošana, lai novērstu šķēršļus, kas kavē Latvijas uzņēmumu produktivitātes pieaugumu un Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu konverģenci ar attīstītajām Eiropas valstīm. Tāpat Latvijai būtu jāīsteno papildu pasākumi ar mērķi ierobežot jaunu burbuļu un to plīšanas ciklu veidošanos tautsaimniecībā”, uzvēra Ketrīna Mana.

 

Lai stiprinātu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju, veicinātu izaugsmi un pārvarētu augstākminētos izaicinājumus, OECD Ekonomikas pārskatā par Latviju sniedz vairākas rekomendācijas.

 

Pirmkārt, Latvijai nepieciešams palielināt produktivitāti un nodrošināt noturīgu konverģenci, mazinot administratīvo slogu, uzlabojot valstij piederošo uzņēmumu pārvaldību, uzlabojot enerģijas tīklu savienojamību ar citām ES dalībvalstīm, turpinot profesionālās izglītības, mūžizglītības un apmācības reformas.

 

Otrkārt, uzlabot valsts sektora efektivitāti, mazinot izvairīšanos no nodokļu nomaksas, uzlabojot nodokļu iekasēšanu, izvērtējot sociālo pabalstu piešķiršanas sistēmu, mazinot darbaspēka nodokļus un paaugstinot īpašuma un vides nodokļus.

 

Treškārt, ierobežot atkārtota burbuļa veidošanas un plīšanas riskus, turpinot un pastiprinot finanšu sektora rādītāju analīzi un uzraugot nerezidentu banku aktivitātes ar mērķi pēc iespējas ātrāk noteikt un risināt finanšu stabilitātes riskus.

 

„Ekonomikas pārskats par Latviju mums dod pārliecību, ka iepriekšējos gados īstenoto reformu atdeve kopumā ir pozitīva. Taču šobrīd globālā ekonomiskā situācija ir diezgan trausla. Redzam, ka izaugsmes tempi Latvijā samazinās, ko galvenokārt ietekmē ģeopolitiskie notikumi, kā arī pieaugošā konkurence ES iekšējā tirgū. Tāpēc šobrīd mums ir svarīgi īstenot tādus pasākumus, kas sekmēs mūsu ekonomikas produktivitātes un konkurētspējas palielināšanos, kas pilnībā arī atbilst OECD ekspertu sniegtajām rekomendācijām,” secināja ekonomikas ministre.

 

Ar OECD Ekonomikas pārskata par Latviju kopsavilkumu var iepazīties OECD mājaslapā internetā: http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-latvia.htm

 

Ekonomikas pārskata sagatavošanas procesā starp OECD un Latvijas valsts institūciju un sociālo partneru pārstāvjiem iepriekš notikušas vairākas sanāksmes. Sanāksmju laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar Latvijas makroekonomisko politiku un finanšu sektora stabilitāti, uzņēmējdarbības vidi, izglītības, zinātnes, darba tirgus, enerģētikas u.c. reformām. 2014. gada decembrī Ekonomikas pārskata projekts par Latviju tika apspriests OECD Ekonomiskās attīstības un pārskatu komitejas sanāksmē Parīzē. Kopumā šajā sanāksmē OECD valstis pozitīvi novērtēja līdzšinējo Latvijas tautsaimniecības attīstību, kā arī progresu dažādu reformu īstenošanā.