14.04.2015

Līdz 2023.gadam paaugstinās sociālā darba speciālistu profesionalitāti


Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada līdz 2023.gadam paaugstinās pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālā pakalpojuma sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionalitāti, kuri ikdienā strādā ar sociālā riska situācijā esošiem cilvēkiem - sociālo dienestu klientiem.

 

Paaugstinot sociālo darba speciālistu profesionālo kompetenci, uzlabosies sociālā darba kvalitāte, kā arī sociālā darba speciālistu spējas efektīvi, mērķēti un vispusīgi sniegt atbalstu sociālo dienestu klientiem. Savukārt, pilnveidojot pašvaldību sociālo dienestu prakses standartu un izstrādājot vadības kvalitātes principus, tiks veidota vienota izpratne par sociālo dienestu darba organizāciju.

 

To paredz otrdien, 14.aprīlī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" pasākuma „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošana.

 

Pasākuma ietvaros nodrošinās līdzfinansējumu profesionālās kompetences pilnveides un supervīzijas veikšanai pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālā pakalpojuma sniedzēju sociālā darba speciālistiem. Izstrādās metodikas darbam ar aktuālajām sociālo dienestu mērķgrupām, ietverot sociālo darbinieku apmācības, starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības mehānismu izstrādi, sociālā darba prakses slodzes kritēriju un rezultatīvo rādītāju, kā arī atalgojuma noteikšanas sistēmas izstrādi. 

 

Papildus pasākuma ietvaros, īstenos trīs pilotprojektus - pašvaldību sociālo darbinieku apmācība metodiku ieviešanai darbā, pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrādē un ieviešanā, kā arī attīstīts sociālais darbs kopienā.

 

Kopumā paredzēts, ka līdz 2023.gadam savu profesionālo kvalifikāciju būs pilnveidojuši 1400 sociālā darba speciālisti. Savukārt 2000 sociālā darba speciālisti būs pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci un saņēmuši supervīzijas.

 

Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 8,52 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 7,24 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 1,2 milj. eiro.

 

2013. gadā republikas pilsētu un novadu pašvaldību sociālajos dienestos un to struktūrvienībās strādāja 1 995 sociālā darba speciālisti, no kuriem 44% jeb 879 sociālā darba speciālistu 2013.gadā nav cēluši profesionālo kvalifikāciju. Savukārt 32% jeb 638 sociālā darba speciālistu nav piedalījušies supervīzijas pasākumos.

 

Ņemot vērā, ka profesionālās kompetences celšana un supervīzija ir neatņemamas profesionāla sociālā darba nodrošināšanas un neizdegšanas komponentes, atbalsts šīm darbībām ir vitāli nepieciešams sociālā pakalpojuma uzlabošanai.