06.03.2014

Labklājības ministrija sagatavojusi plānu dzīves līmeņa uzlabošanai cilvēkiem ar invaliditāti


Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam plānu, kurā paredzēta virkne aktivitāšu, lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti iesaisti sabiedrībā.

Lai to sasniegtu, aktivitātes plānotas četros virzienos - izglītība, nodarbinātība, sociālās aizsardzības un sabiedrības izpratnes veidošana.

Atbilstoši iepriekšminētajiem rīcības virzieniem, plānā iekļauti konkrēti pasākumi. Piemēram, veicinot iekļaujošas izglītības principa ieviešanu, plānots sekmēt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos visās izglītības pakāpēs un veidos, atbilstoši viņu spējām. Līdzīgi paredzēts izstrādāt priekšlikumus par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām.

Tāpat paredzēts ieviest jaunu invaliditātes noteikšanas sistēmu, atbilstošu Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas kritērijiem. Tas nozīmē, ka invaliditāti noteiks, izvērtējot ne tikai cilvēka veselības stāvokli, bet uzsverot paša cilvēka iesaisti novērtēšanas procesā.

Vienlaikus plānots paplašināt asistenta pakalpojuma saņēmēju loku izglītības programmu apguvei, nosakot, ka pakalpojumu varēs saņemt arī cilvēki ar invaliditāti, kuri mācās augstākajās izglītības iestādēs.

Tāpat paredzēts veicināt pieejamību plašsaziņas līdzekļos pārraidītajai informācijai cilvēkiem ar invaliditāti. Lai to īstenotu, plānots palielināt LTV raidījumu un filmu subtitrēšanai un surdotulkošanai paredzēto apjomu un veidot raidījumus ar cilvēku ar invaliditāti piedalīšanos. Papildus veicinās ar vēlēšanām saistītās informācijas sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti pieejamā formātā.

Iepriekšminēto paredz Pamatnostādņu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2014.gadam. Plāns ceturtdien, 6.martā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.