23.08.2018

“Moneyval” ziņojums apstiprina valdības izvēlētā reformu kursa virzienu


Ceturtdien, 23. augustā,  ir ticis publicēts Moneyval 5. kārtas savstarpējā novērtējuma ziņojums par Latvijas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) sistēmas efektivitāti par pārskata periodu līdz 2017. gada novembrim. Latvijas NILLTFN sistēma starptautiskās sadarbības jomā novērtēta ar pietiekošu, astoņās citās jomās ar viduvēju un vēl divās jomās ar zemu efektivitātes rādītāju. Līdz 2019. gada beigām Latvijai ir jāveic nepieciešamie uzlabojumi efektivitātes rādītājos. Līdz brīdim, kamēr Moneyval izvērtēs ieviestās pārmaiņas, Latvija tiks iekļauta pastiprinātās uzraudzības procedūrā.

Latvijas valdība augstu novērtē starptautisko ekspertu ieguldījumu ziņojuma tapšanā, uzsverot, ka šis augstvērtīgais audits palīdzēs Latvijai turpināt darbu pie finanšu sektora sakārtošanas un nodrošinās plānoto pārmaiņu atbilstību jaunākajiem pasaules standartiem cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

“Valdība atzinīgi vērtē ziņojuma publicēšanu. Mums ir būtiski redzēt, ka tas sakrīt gan ar Latvijas Nacionālā riska novērtēšanas ziņojuma secinājumiem, kas tika publicēti 2017. gada vasarā, gan plāna “Par papildu pasākumiem finanšu sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības līmeņa paaugstināšanai” izvēlēto virzienu. Mēs esam uz pareizā ceļa, bet tas ir jāturpina tikpat neatlaidīgi kā iesākts,” komentējot ziņojuma rezultātus, saka Ministru prezidents Māris Kučinskis.

Kopš 2018. gada sākuma ir veiktas vairākas būtiskas reformas, kas nav ņemtas vērā Moneyval ziņojuma novērtējumā – uzsākta finanšu sektora risku samazināšana, pārtraucot darījumus ar augsta riska čaulas veidojumiem, nodrošināta labāka piekļuve informācijai par patiesā labuma guvējiem, veikti grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kā arī rosinātas izmaiņas Kontroles dienesta darbībā.

Kopš Moneyval plenārsēdes jūlija sākumā, kurā tika skatīts ziņojums par Latviju, atbildīgās valsts iestādes kopā ar finanšu sektora pārstāvjiem ir uzsākušas plašu konsultāciju procesu, lai jau tuvākajā laikā apstiprinātu skaidru rīcības plānu nepilnību novēršanā. Šis plāns, kuru paredzēts pieņemt 11. septembra Finanšu sektora attīstības padomes (FSAP) sēdē, būs papildus instruments jau apstiprinātajā pasākumu plānā.

”Šobrīd Moneyval novērtēšanas procedūras ir striktākas nekā jebkad iepriekš. Būtiskākais uzdevums Latvijas valdībai un visam sektoram kopumā ir uzlabot NILLTFN sistēmas efektivitāti. Lai turpinātu Latvijas kā atpazīstama finanšu centra attīstību, ir nepieciešams efektīvi pārvaldīt visus riskus, kas saistīti ar šo nozari,” uzsvēra Moneyval prezidents Daniels Telesklafs darba vizītes laikā Rīgā šodien, tiekoties ar FSAP locekļiem.

Latvija iesniegs ziņojumu par panākto progresu saistībā ar ziņojumā ietvertajām rekomendācijām pirms otrās “Moneyval” plenārsēdes 2019. gada beigās. Turpmāki progresa ziņojumi būs nepieciešami ik gadu, līdz nākamajam “Moneyval” klātienes novērtējumam, kas šobrīd tiek plānots 2022. gadā. Latvija var pieprasīt pāreju no pastiprinātā pēcpārbaudes procesa uz regulāro pēcpārbaudes procesu brīdī, kad varēs pierādīt pietiekamu progresu “Moneyval” komitejai.

Ziņojumā detalizēti analizēti Latvijā spēkā esošie gan NILL/TF normatīvie akti, gan prakse NILL/TF novēršanā un apkarošanā. „Moneyval” komitejas vizīte Latvijā notika no 2017. gada 30. oktobra līdz 8. novembrim un tās laikā eksperti tikās ar visām iesaistītajām institūcijām, tai skaitā, privātā sektora pārstāvjiem. Tajā analizēts tehniskās atbilstības līmenis saskaņā ar FATF 40 rekomendācijām un Latvijas NILLTF novēršanas sistēmas efektivitāte. Ziņojumā ietvertas arī rekomendācijas sistēmas uzlabošanai.

Efektivitātes novērtēšanas procesā analizēts, cik sekmīgi valsts izmanto spēkā esošo likumdošanu normatīvo regulējumu un vadlīnijas, lai vērstos pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. „Moneyval” komiteja efektivitāti vērtē 11 jomās. Pastāv četri efektivitātes novērtējumi — augsts, pietiekošs, vidējs un zems. Latvijas NILLTFN sistēma vienā jomā novērtēta ar pietiekošu, 8 jomās ar viduvēju un 2 jomās ar zemu efektivitātes rādītāju.

Moneyval komiteja atzinusi, ka starptautiskās sadarbības jomā Latvijas atbildīgo institūciju efektivitāte ir pietiekoša – Latvijas varas iestādes aktīvi sadarbojas ar ārvalstu kolēģiem, efektīvi sniedzot vai lūdzot sniegt abpusēju tiesisko palīdzību, apmainoties ar finanšu izlūkošanas datiem un ar sekmīgiem rezultātiem iesaistoties kopējās izmeklēšanas un sadarbības sanāksmēs.

Politikas un koordinācijas, uzraudzības, preventīvo pasākumu, finanšu izlūkošanas, izmeklēšanas un tiesvedības par naudas atmazgāšanu, konfiskācijas, izmeklēšanas un tiesvedības par terorisma finansēšanu, preventīvo pasākumu terorisma finansēšanai un finanšu sankciju jomās Latvijas NILLTFN sistēmas efektivitāte ir novērtēta kā viduvēja.

Divās jomās efektivitātes līmenis tika novērtēts kā zems - juridisku personu un juridisku veidojumu, kā arī finanšu sankciju proliferācijas jomās. Valdība atzīst, ka šajās jomās nepieciešami fundamentāli uzlabojumi.

Latvijai jāturpina uzlabot mehānismi, kas nodrošina to, ka varas iestādes atbilstoši NILLTFN likumam iegūst visu aktuālo infomāciju par patiesā labuma guvēju gan reģistrēšanas brīdī, gan pastāvēšanas laikā. Ņemot vērā to, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību ir izplatītākā juridiskā forma un saskaņā ar nacionālo risku novērtējumu ar tām saistīts visaugstākais naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risks, tām piešķirta prioritāte. Tāpat ir jāievieš mehānismi, kas finanšu institūcijām un noteiktām ar finansēm nesaistītām personām liek noskaidrot to klientu patiesā labuma guvējus un aktīvi pārbaudīt šo informāciju.  

Ziņojumā rekomendēts pastiprināt ziņojošo iestāžu informēšanu un to regulējumu attiecībā uz finanšu sankcijām proliferācijai, lai palīdzētu attīstīt un ieviest iekšējās kontroles sistēmas, kas būtu spējīgas konstatēt iespējamu proliferācijas finansēšanu, ņemot vērā centienus mazināt valsts neaizsargātību pret izvairīšanos no sankcijām, kas saistītas ar proliferāciju un proliferācijas finansēšanu. Saskaņā ar ieteikumiem, ir jāstiprina arī uzraugošās iestādes, vienlaikus par prioritāti izvirzot uzraugošo iestāžu  atbilstību proliferācijas finansēšanas novēršanas prasībām.

Tehniskās atbilstības novērtējumā Latvija ir saņēmusi 6 atbilstošus, 24 lielā mērā atbilstošus, 10 daļēji atbilstošus un nevienu neatbilstošu vērtējumu. Kopumā Latvijas tehniskās atbilstības vērtējums ir augsts. Tomēr nepieciešams turpmāks darbs, lai uzlabotu situāciju 10 rekomendācijām, kas novērtētas kā daļēji atbilstošas. Pārmaiņas jau ir uzsāktas vairākās jomās, un ir plānots paplašināt darbu, lai aptvertu atlikušās jomas. Tehniskā atbilstība tiek vērtēta saskaņā ar FATF 40 rekomendācijām, kas šajās jomās ir starptautiski atzīts standarts. Tehniskā atbilstība iekļauj sevī šādus aspektus - valstī ieviestie nepieciešamie tiesību aktus un vadlīnijas, kriminālatbildību par NILLTF un proliferāciju, kā arī attiecīgo iestāžu sadarbību valsts un starptautiskā līmenī šo mērķu sasniegšanai.

Visas novērtētās valstis ir pakļautas regulārām pēcpārbaudes procedūrām. Tomēr valstis, kas nenodrošina pietiekamus efektivitātes vai tehniskās atbilstības novērtējumus, tiek pakļautas pastiprinātām pēcpārbaudes procedūrām. Lielākā daļa valstu, kas līdz šim novērtētas jaunajā vērtēšanas kārtā, iekļautas pastiprinātā uzraudzības procedūrā, ieskaitot Latviju. Latvija iekļauta pastiprinātas uzraudzības procedūrā, jo ir liels skaits ar efektivitātes novērtējumiem, kas novērtēti zemu vai viduvēji. Citām valstīm arī ir problēmas saistībā ar efektivitātes novērtējumiem, un dažām valstīm – ar tehniskās atbilstības novērtējumu.

Attiecībā uz kaimiņvalstīm, novērtējuma ziņojumu par Lietuvu un Igauniju plānots veikts 2019. gada pirmajā pusē.

„Moneyval” savstarpējā novērtējuma ziņojums par Latviju publicēts “Moneyval” vietnē.

Sīkāka informācija par “Moneyval” pastiprinātas uzraudzības procedūrām atrodama “”Moneyval” 5. kārtas savstarpējo novērtējumu noteikumu reglamenta" 23. punktā.

Visi “Moneyval” savstarpējie novērtējuma ziņojumi ir publicēti “Moneyval” vietnē, sadalīti pa jurisdikcijām.

Visi globālie savstarpējie novērtējuma ziņojumi (tostarp “Moneyval” ziņojums) publicēti FATF vietnē.