01.09.2016

Paredzēts celt veselības aprūpes darbinieku kvalifikāciju prioritārajās veselības aprūpes jomās


1.septembrī  Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas  izstrādātais noteikumu projekts, kurā noteikta kārtība, kādā tiks  īstenota veselības aprūpes nozares darbinieku kvalifikācijas  paaugstināšana, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu.*  Noteikumu projektā noteikts specifiskā atbalsta mērķis, prasības Eiropas  Sociāla fonda projekta iesniedzējam, atbalstāmās darbības un izmaksu  attiecināmības nosacījumi u.c. nosacījumi.                                                   

Projektu ir paredzēts īstenot visā Latvijas teritorijā, nodrošinot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla, valsts pārvaldes iestāžu darbinieku, sociālā jomā strādājošo speciālistu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas celšanu. Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju prioritārajās (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu un garīgās veselības) jomās.

Veselības ministrijai kā projekta iesniedzējai būs jāsagatavo un jāiesniedz projekta iesniegums Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Projekta ietvaros paredzēts veikt apmācības ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām un citiem veselības jomas speciālistiem prioritārajās veselības jomās, kā arī nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus.

Noteikumu projektā noteiktas arī prasības, kas jāpilda finansējuma saņēmējam projekta īstenošanas gaitā. Paredzēts, ka finansējuma saņēmējam, pamatojoties uz cilvēkresursu attīstības vajadzībām, rekomendācijām un politikas plānošanas dokumentiem veselības nozares cilvēkresursu attīstības jomā, būs jāizstrādā Cilvēkresursu apmācību plāns. Tāpat paredzēts, ka finansējuma saņēmējam līdz kārtēja gada 1.aprīlim būs jāizstrādā Cilvēkresursu apmācības plāna izpildes izvērtējums par iepriekšējo gadu, veicot projekta starpposma analīzi, un jānodrošina apmācību kvalitātes novērtēšanas, eksaminācijas u.c. kārtības izstrādi, kā arī jāpilda citas prasības.  

Plānots, ka projekta īstenošanai specifiska atbalsta ietvaros būs pieejams kopējais finansējums 22,7 miljoni eiro apmērā, tajā skaitā 19,3 miljoni eiro sastādīs Eiropas Sociālā fonds finansējums, bet 3,4 miljoni eiro – valsts budžeta finansējums.

* Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” īstenošanas noteikumi”