15.05.2015

LM ar Latvijas Pašvaldību savienību vienojās 2016.gadam GMI līmeni atstāt esošajā apmērā


Ceturtdien, 14.maijā, Labklājības ministrijā (LM) notikušajās ikgadējās sarunās ar Latvijas Pašvaldības savienības (LPS) pārstāvjiem vienojās, ka 2016.gadā un līdz koncepcijā Par minimāla ienākumu līmeņa noteikšanu paredzētās reformas īstenošanai garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmenis paliks pašreizējā apmērā.

 

Puses vienojās, ka turpinās līdz šim ļoti sekmīgi īstenoto sadarbību un kopīgi strādās pie koncepcijas Par minimāla ienākumu līmeņa noteikšanu īstenošanas.

 

LM iepazīstināja pašvaldības ar izstrādāto metodisko palīgmateriālu ārpusģimenes aprūpes sistēmas novērtēšanai. LM rosināja pašvaldības izmantot minēto materiālu savā teritorijā esošas ārpusģimenes aprūpes sistēmas novērtēšanai, un uz iegūto rezultātu pamata izstrādāt pasākumus, lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus bērniem.

 

Sarunās aktualizējās vairāki likumdošanas aspekti, kuriem nepieciešams atbilstības izvērtējums esošajai situācijai, piemēram, iespējai veidot stingrākus nosacījumus līdzdarbības pasākumiem sociālās palīdzības saņēmējiem.

 

Vienlaikus LM aicināja pašvaldības un plānošanas reģionus uzsākt darbu pie redzējuma un plānu izstrādes sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai. Tas ietver gan ģimeniskas vides nodrošināšanas plānu bez vecāku gādības palikušiem bērniem, gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo pašvaldību teritorijā, gan šobrīd institucionālā aprūpē mītošiem cilvēkiem, kas reformas rezultātā varētu veiksmīgi integrēties sabiedrībā.

 

Sanāksmē piedalījās labklājības ministrs Uldis Augulis, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LM un tās padotības iestāžu speciālisti, kā arī pašvaldību pārstāvji.

 

Atgādinām, ka LM ar LPS tiekas katru gadu, lai pārrunātu aktuālo informāciju labklājības nozarē.