15.12.2014

Augulis: ir svarīga efektīva un ilgtspējīga jauniešu karjeras atbalsta sistēma


Labklājības ministrs Uldis Augulis 11. un 12. decembrī, Briselē (Beļģija) piedalījās Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē, kā arī ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sanāksmes diskusijā par izglītības lomu „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanā.

 

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes laikā dalībvalstis vienojās sekmēt Eiropas nodarbinātības dienestu tīklu darbību. Tāpat ministri diskutēja par jauniešu nodarbinātību un analizēja nākotnes izaicinājumus dzimumu līdztiesības jomā. Šie jautājumi būs īpaši aktuāli arī Latvijas prezidentūras laikā 2015.gada pirmajā pusgadā.

 

Sanāksmes laikā dalībvalstu apstiprinātā priekšlikuma regulai par Eiropas nodarbinātības dienestu tīklu mērķis ir sniegt palīdzību darba meklēšanas un darbā pieņemšanas jomā. Tas paredz, ka katras dalībvalsts nodarbinātības dienesti publicē pieejamās un brīvās darba vietas vienā interneta vietnē, kam var piekļūt darba meklētāji un darba devēji no visas ES (EURES portāls).

 

Tāpat ministri diskutēja par jauniešu nodarbinātības situāciju ES un nodarbinātības veicināšanas iniciatīvām. „Lai nodrošinātu veiksmīgu pāreju no izglītības sistēmas uz darba dzīvi, ir būtiski, lai darba tirgū jaunietim būtu iespējas saņemt kvalitatīvu darba piedāvājumu. Šajā kontekstā svarīga ir efektīva un ilgtspējīga karjeras atbalsta sistēma, kā arī sadarbība ar darba devējiem, tajā skaitā apmācības jomā. Piemēram, Latvijā šobrīd aktuāls ir jautājums par prakšu kvalitāti izglītības sistēmā. Tāpat mēs turpinām pilnveidot profesionālās izglītības sistēmas un darba vietā balstītas izglītības elementus, koncentrējoties tieši uz kvalitātes aspektiem,” uzsvēra U.Augulis.

 

Ministrs arī pauda pārliecību, ka Jauniešu garantijas ietvaros īstenotie pasākumi ir snieguši nozīmīgu pienesumu, kur būtiska loma ir arī starpnozaru sadarbībai, piemēram, saistībā ar profesionālās izglītības nozīmību jauniešu nodarbinātības veicināšanā.

 

Sanāksmes laikā dalībvalstu ministri pieņēma arī secinājumus par nākotnes izaicinājumiem dzimumu līdztiesības jomā. Secinājumi apskata pēdējo 20 gadu laikā paveikto pēc 1995. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules sieviešu konferences Pekinā un aicina dalībvalstis īstenot aktivitātes, kas veicinātu dzimumu līdztiesību.

 

Savukārt sēdes izskaņā Eiropas Komisija iepazīstināja ministrus ar Ikgadējo izaugsmes ziņojumu (2015) un Vienoto nodarbinātības ziņojumu. U.Augulis uzsvēra, ka “ir būtiski, lai 2015.gada izaugsmes ziņojumā minētie prioritārie darbības virzieni sniegtu pozitīvu pienesumu nodarbinātības un sociālās situācijas uzlabošanā. Tas palīdzētu arī veikt pakāpeniskas reformas, lai uzlabotu politiku efektivitāti. Ieguldījumi, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, risinās tādus darba tirgus izaicinājumus kā jaunu un kvalitatīvu darba vietu trūkums. Tādējādi tiks veicināta nodarbinātība un darbaspēka piesaiste reģionos.”

 

Līdztekus ir jāapzinās, ka investīcijas ekonomikas attīstībā savu atdevi sniegs vidējā un ilgtermiņā. Palielinoties iedzīvotāju nodarbinātībai un ienākumiem, uzlabosies ES iedzīvotāju dzīves kvalitāte. No tā izriet arī pozitīva ietekme ilgtermiņā, tai skaitā attiecībā uz dalībvalstu sociālās aizsardzības sistēmu ilgtspēju un pietiekamību, akcentēja labklājības ministrs.

 

Padomes noslēgumā U.Augulis iepazīstināja citu dalībvalstu ministrus un Eiropas Komisiju ar Latvijas prezidentūras prioritātēm. Nodarbinātības un sociālās politikas jomā galvenā prioritāte būs iekļaujoša un ilgtspējīga līdzdalība darba tirgū, uzsverot arī sociālā dialoga lomu. Pastiprinātu uzmanību Latvijas prezidentūra pievērsīs ilgstošo bezdarbnieku un cilvēku ar invaliditāti situācijai, darba vietu kvalitātei un jauniešu nodarbinātībai. Tiks arī risināti darba aizsardzības un dzimumu līdztiesības jautājumi.

 

Savukārt 12.decembrī U.Augulis piedalījās ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sanāksmes diskusijā par izglītības lomu „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanā. Šajā diskusijā U.Augulis uzsvēra, ka ir būtiska efektīva starpnozaru sadarbība starp dažādām Padomes struktūrām, pilnībā izmantojot katras nozares ekspertīzi.

 

Vizītes laikā Briselē labklājības ministrs tikās ar Igaunijas, Dānijas, Francijas, Somijas, Austrijas, Vācijas un Luksemburgas nodarbinātības un sociālo lietu ministriem, lai pārrunātu sadarbību Latvijas prezidentūras laikā.