22.12.2015

Apstiprināta jauna licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība


Otrdien, 22. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”. Jaunais noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2003. gada 14. oktobra noteikumus Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”.

 

Noteikumu projektā pamatā ir pārņemtas un precizētas iepriekšējo noteikumu normas, kas nosaka organizētāja pienākumus, kontroles prasības, kārtību, kādā nosakāma maksa par licencēm un no licenču pārdošanas iegūto līdzekļu sadalījumu. Tāpat noteikumu projekts paredz prasības licencētās makšķerēšanas, licencētās vēžošanas vai licencēto zemūdens medību nolikumu izstrādei un šo nolikumu saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību.


    
Lai uzlabotu organizētāja pienākumu izpildes kontroli, ir paplašinātas Lauku atbalsta dienesta funkcijas licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību uzraudzībā. Noteikumos ir iekļauta jauna pārskata veidlapa iegūto lomu apkopošanai, kā arī paredzētas organizētāja tiesības, realizējot licences iekasēt drošības naudu, kas personai pilnībā tiek atmaksāta licences iegādes vietā pēc tam, kad tā iesniegusi informāciju par lomiem.

 

Noteikumi paredz no 2017. gada 1. janvāra samazināt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai pārskaitāmo naudas līdzekļu daļu, kas iegūta no licenču realizācijas. Zivju fonda dotācijas veidošanai pārskaitāmo līdzekļu apjoma samazinājums būs no 40% līdz 20% par licenču realizāciju publiskās upēs un upēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, un no 30% līdz 20% – publiskajos ezeros un ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij. Plānots, ka tādējādi tiks iegūti papildu līdzekļi, kas veicinās ūdeņu apsaimniekošanu un kontroli vietējo pašvaldību teritorijās.

 
 
Noteikumi paredz, ka licenču maksas atvieglojumi vai bezmaksas licences attiecīgajam personu lokam, kurām tās pienākas saskaņā ar noteikumiem, turpmāk būs iespējams saņemt ne tikai licencētai makšķerēšanai publiskajos ūdeņos, bet arī ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij, kā arī pašvaldību pilnvarotām personām, kuras kontrolē zivju un vēžu ieguvi attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņos. Samazinātas maksas vai bezmaksas licences paredzētas arī to zivju sugu ieguvei, kas netiek speciāli pavairotas licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību vajadzībām, ja tām saskaņā ar makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem aktiem nav noteikts lomā paturamā skaita vai svara ierobežojums.