24.10.2014

Augulis Romā parakstījis deklarāciju par līdzvērtīgu iespēju sievietēm un vīriešiem veicināšanu


Labklājības ministrs Uldis Augulis piektdien, 24.oktobrī, Romā kopā ar Itālijas par konstitucionālo reformu un sadarbību ar Parlamentu atbildīgo valsts sekretāru Ivan Scalfarotto un Luksembrugas vienlīdzīgu iespēju ministri Lydia Mutsch parakstīja TRIO Prezidentūru deklarāciju par galvenajiem uzdevumiem un pasākumiem līdztiesības nodrošināšanai starp vīriešiem un sievietēm.  

Deklarācijas parakstīšana norisinājās Itālijas prezidentūras rīkotajā augsta līmeņa konferencē par Pekinas rīcības platformas ietvaros sasniegto un panākto dzimumu līdztiesības jomā Dzimumu līdztiesība Eiropā: darbs, kas vēl jāturpina.

Parakstot deklarāciju, Latvija apņemas Prezidentūras Eiropadomē laikā īstenot dokumentā noteiktās prioritātes. Piemēram, Latvija savas Prezidentūras laikā pievērsīs dalībvalstu uzmanību sieviešu un vīriešu pensiju lieluma atšķirībām, analizējot to cēloņus un sekas. Tāpat plānots rīkot augsta līmeņa starptautisku konferenci par sieviešu tiesību veicināšanu ārpus Eiropas Savienības valstīm.

Tāpat labklājības ministrs konferencē piedalījās apaļā galda diskusijā par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Viņš uzsvēra joprojām pastāvošās līdzvērtīgu iespēju atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, kas ietekmē sociālo un ekonomisko labklājību visā Eiropas Savienībā. Kā galvenos izaicinājumus ministrs akcentēja sieviešu ekonomiskās neatkarības veicināšanu, vīriešu aktīvāku iesaisti šo jautājumu risināšanā un izpratnes sabiedrībā sekmēšanu.

„Kāpēc sieviešu ekonomiskās neatkarības nodrošināšana ir tik būtisks jautājums dalībvalstīs? Tāpēc, ka tas nenoliedzami sekmē nodarbinātību, vienlaikus mazinot nabadzību. Pētījumi liecina, ka sievietes izvēlētais izglītības virziens ietekmē viņas turpmāko iesaisti darba tirgū, ienākumus un nākotnes pensiju. Protams, viens no pamatprincipiem, kā veicināt ekonomisko neatkarību, ir iespējas sekmīgi savienot darba un ģimenes dzīvi. Tomēr, lai vērtīgās iniciatīvas prakstiski īstenotu reālajā dzīvē, liela nozīme ir tieši vīriešu iesaistei šo jautājumu risināšanā,” norādīja U.Augulis.

Tāpat labklājības ministrs pievērsa klātesošo uzmanību nepieciešamībai sekmēt sabiedrības izpratni, nodrošinot nepieciešamo informāciju un veicinot stereotipu laušanu par sieviešu un vīriešu lomu sabiedrībā un līdzvērtīgām iespējām dažādās jomās.

 

Konferences laikā klātesošie akcentēja tādas tēmas, kā līdztiesības nodrošināšana darba tirgū, sekmējot ekonomisko neatkarību un izaugsmi, sieviešu un vīriešu iekļaušanās sabiedriskajā dzīvē, kā arī vīriešu loma darba un ģimenes dzīves saskaņošanā. Tāpat būtisku uzmanību pievērsa jautājumam par vardarbības pret sievietēm novēršanu.
OECD eksperti uzsvēra, ka priekšnosacījums līdzvērtīgu iespēju īstenošanai reālajā dzīvē ir šo jautājumu iekļaušana politiskajā un valdības darba kārtībā. Tāpat fakti liecina, ka dzimumu līdztiesības nodrošināšana nav iespējama, ja to uztver tikai kā sieviešu tiesību jautājumu. Vīriešu dalība ir būtiska.

 

Jau  vēstīts, ka 2015.gads ir Pekinas Deklarācijas un Rīcības platformas  pastāvēšanas 20 gadadiena un tas ir bijis nozīmīgs laiks, lai novērtētu  sasniegto un iezīmētu turpmākos izaicinājumus dzimumu līdztiesības  politikā. Ir veikti būtiski pasākumi, lai nodrošinātu vīriešu un  sieviešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanu dažādās jomās,  tomēr joprojām pastāv atšķirības nodarbinātībā, iespējām saņemt  vienlīdzīgu darba samaksu par vienādas vērtības darbu, iespējām  sabalansēt darba un ģimenes dzīvi, kā arī būt līdzvērtīgi pārstāvētiem  ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšanas procesos.