06.08.2010

Zaļo un Zemnieku savienība noslēgs vienošanos ar Latvijas Lauku sieviešu apvienībuPirmdien, 9.augustā plkst. 11:00 Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) noslēgs vienošanos ar Latvijas
Lauku sieviešu apvienību (LLSA) par sadarbību 10.Saeimas darbības laikā.

ZZS atsaucās LLSA aicinājumam 10.Saeimas darbības laikā risināt šādus saimnieciskās darbības
jautājumus:

veicināt mazās uzņēmējdarbības attīstību laukos, uzsākot jaunu mikrokreditēšanas projektu lauku
sievietēm;
kopīgi strādāt, lai Tautas kultūras mantojuma likums tiktu pieņemts un darbotos, tā veicinot
pievienoto vērtību zemnieku saimniecību ražotajai produkcijai;
nekādā gadījumā nepieļaut neapliekamā minimuma samazināšanu pensionāriem, risinot progresīvā
nodokļa ieviešanu valstī.


Vienošanos ZZS vārdā parakstīs ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis, savukārt
LLSA vārdā – padomes priekšsēdētāja Rasma Freimane.


Jāuzsver, ka ZZS un LLSA vienošanās praktiski jau tiek īstenota, jo šī gada 19.augustā Dobeles
novada domē notiks diskusija par Tautas kultūras mantojuma izstrādi, kurā piedalīsies LLSA
pārstāvji, ministriju ierēdņi, Kurzemes un Zemgales reģionālo iestāžu pārstāvji un citi interesenti.
ZZS šajā diskusijā pārstāvēs valdes locekle un 9.Saeimas deputāte Baiba Rivža. Līdzīga diskusija
tiks organizēta arī Vidzemē.


Par LLSA
Latvijas Lauk u sieviešu apvienība (LLSA) dibināta 2000.gada 28.novembrī. Apvienības dibināšanā
piedalījās 240 lauku sieviešu pārstāves no 22 Latvijas rajoniem. Šobrīd apvienībā ir ap 4000
biedres. Latvijas Lauk u sieviešu apvienības darbības ilgtermiņa plāna mērķ is ir sek mēt Latvijas
lauk u ilglaicīgu attīstību:veicināt lauk u iedzīvotāju, īpaši sieviešu, izglītību, informētību un
iek ļaušanos pilsonisk ās attīstības procesos;veik t k oordinācijas un sadarbības funk cijas starp
Latvijas lauk u iedzīvotājiem un vietējām un valsts varas struk tūrām; veicināt sieviešu
nodarbinātības un materiālās labk lājības uzlabošanos lauk os;sek mēt jaunu NVO veidošanos;
veicināt līdz šim mazak tīvo iedzīvotāju uzdrošināšanos iesaistīties pilsonisk ās sabiedrības un
demok rātijas tālāk as attīstības procesos.