06.02.2018

Uzlabos ūdens apgādes dezinfekcijas kārtību


6.februārī Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas  izstrādātie noteikumu grozījumi, kas nosaka dezinfekcijas, dezinsekcijas  un deratizācijas kārtību.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai pēc leģionāru slimības konstatēšanas ūdens apgādes sistēmu (ŪAS) dezinfekciju varētu veikt efektīvāk. Noteikumu projekts paredz ieviest prasības, lai gadījumos, kad konstatēta leģionāru slimība, persona, kuras īpašumā vai valdījumā ir ūdens apgādes vai kondicionēšanas sistēma nodrošinātu ne tikai ūdens apgādes vai kondicionēšanas sistēmas noslēguma dezinfekciju, bet arī turpmākas ŪAS ūdens analīzes un profilaktiskās dezinfekcijas veikšanu pēc Veselības inspekcijas (VI) norādījumiem.

Noteikumu projekts nosaka, ka pieļaujamais konkrēto baktēriju skaits ūdenī pēc dezinfekcijas nedrīkst būt lielāks par 1000 koloniju veidojošām vienībām/L. Tāpat noteikumu projekts paredz ieviest prasību, ka VI var uzlikt par pienākumu personai veikt turpmākus korektīvos pasākumus, ja Legionella spp. baktēriju skaits ūdenī pārsniedz pieļaujamo. 

Noteikumus plānots papildināt ar prasību pakalpojumu sniedzējam regulāri aizpildīt objekta dezinfekcijas/dezinsekcijas/deratizācijas karti, norādot konkrētu informāciju par veikto pakalpojumu. Līdzšinējā pieredze rāda, ka jau šobrīd pakalpojumu sniedzējs izmanto veidlapas pakalpojumu uzskaitei, taču katram pakalpojumu sniedzējam tās atšķiras un nenodrošina visu VI nepieciešamo informāciju. Tādēļ visiem pakalpojumu sniedzējiem ir jānosaka vienota veidlapa.

Tāpat noteikumu projekts paredz, ka ūdens paraugu laboratorisko testēšanu Legionella spp. baktēriju apstiprināšanu veic nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditētās laboratorijās, izmantojot metodes, kas atbilst piemērojamo standartu prasībām.

Kā arī noteikumu projekts paredz arī precizēt prasības, kādām ir jāatbilst dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēja izglītībai, lai sniegtu pakalpojumus.