08.02.2018

Zivsaimniekiem arī 2018. gadā finansējums modernizācijai, ražošanas attīstībai un jaunām zināšanām


Zemkopības ministrija informē, ka Latvijā veiksmīgi turpinās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam īstenošana, arī 2018. gadā nodrošinot publisko atbalstu mērķtiecīgām investīcijām zivsaimniecībā – ražošanas attīstībā, inovāciju izstrādē, ūdens vides resursu ilgtspējā u.c. Kopumā zivsaimniekiem 2018. gadā būs pieejami vairāk nekā 30 miljoni eiro.

 

“Apmeklējot zvejniekus un nozares uzņēmumus, es redzu, ka ideju un darba spara Latvijas zivsaimniekiem netrūkst. Mūsdienu biznesa apstākļi prasa būt radošiem, inovatīviem un spējīgiem pielāgoties visizsmalcinātākajām patērētāju prasībām. Nozares uzņēmumi joprojām aktīvi meklē jaunus tirgus, rada jaunus oriģinālus produktus, ievieš jaunas ražošanas un audzēšanas tehnoloģijas. Nešaubos, ka ES finansējums palīdzēs rast labākos risinājumus zvejniecības, zivju apstrādes un akvakultūras attīstībai,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

No 19. februāra tiks sākta projektu iesniegumu pieņemšana septiņos pasākumos, kuros atbalsts tiek sniegts investīcijām uzņēmējdarbībai zivsaimniecībā.  

 

Zvejniecības uzņēmumi varēs pieteikties atbalstam investīcijām zvejas kuģos, lai uzlabotu zvejnieku drošību un veselību, kā arī zvejas rīku selektivitātes uzlabošanai, nozvejas izkraušanas nodrošināšanai, nevēlamās nozvejas apstrādei, kā arī nozvejas un zvejas rīku pasargāšanai no jūras zīdītāju nodarītiem bojājumiem. Zvejniecības projektu īstenošanai projektu iesniegumu kārtā, kas būs atvērta līdz 29. jūnijam, būs pieejami 459,3 tūkstoši eiro.

 

Akvakultūras uzņēmumiem un zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem būs pieejams atbalsts investīcijām uzņēmējdarbības attīstībai. Akvakultūras uzņēmumiem līdz 29. jūnijam būs pieejami 8 miljoni eiro karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanas attīstībai. Citu akvakultūras dzīvnieku sugu audzēšanai atbalstu piešķir, ja zinātniska institūcija veikusi neatkarīgu tirgus pētījumu, kurā pierādīta attiecīgo sugu akvakultūras produkcijas ilgtspēja un perspektīvas noieta tirgos.

 

Zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem 8 miljoni eiro būs pieejami investīcijām būvēs un iekārtās nozvejas apstrādei, kas īpaši svarīgi ir ražošanas pārorientācijā uz jauniem produkcijas noieta tirgiem.

 

Akvakultūrā strādājošo jaunu zināšanu iegūšanai un esošo papildināšanai, kā arī labās prakses apmaiņai, līdzīgi kā 2017. gadā, būs nodrošināts atbalsts zinātniskajām institūcijām bezmaksas konsultāciju nodrošināšanai akvakultūras uzņēmumiem. Pasākums jau guvis ievērojamu atsaucību akvakultūras uzņēmumos, jo sekmē ražošanas efektivitātes paaugstināšanu. Zinātniskās institūcijas līdz 3. aprīlim var pieteikties minēto aktivitāšu īstenošanai. Akvakultūras uzņēmumi informāciju par atbalstītajām zinātniskajām institūcijām varēs iegūt Lauku atbalsta dienesta (LAD) tīmekļa vietnē, bet detalizētāku informāciju par konkrētām plānotajām aktivitātēm – attiecīgo zinātnisko institūciju tīmekļa vietnēs. 

 

Visa 2018. gada garumā būs pieejams atbalsts 1 miljons eiro zivsaimniecības biedrībām un zinātniskajām institūcijām zivsaimniecības uzņēmumu dalības starptautiskajās izstādēs nodrošināšanai, zivsaimniecības uzņēmumu un produktu sertificēšanai, produkcijas izsekojamībai un marķējuma nostiprināšanai. Šāda veida pasākumi sekmē zivsaimniecības produkcijas noieta tirgus paplašināšanos un līdz ar to arī uzņēmumu konkurētspējas pieaugumu.

 

Līdz 29. jūnijam 2 miljonu eiro atbalsts būs pieejams inovāciju izstrādei zivsaimniecībā. Nozares nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām var pieteikties atbalstam jaunu vai ievērojami uzlabotu produktu, aprīkojuma, procesu izstrādei zivsaimniecībā ar mērķi radīt pievienoto vērtību zivsaimniecības produktiem, attīstīt ilgtspējīgas ražošanas metodes, ražošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai, ietekmes uz vidi samazināšanai u.tml.

 

No 5. marta līdz 3. aprīlim zvejnieku biedrībām un ostu pārvaldēm būs iespēja pieteikties atbalstam zvejniekiem nepieciešamo investīciju veikšanai ostās. Zvejniecības darbību efektivizēšanai ostās būs pieejami 4,67 miljoni eiro.

 

Savukārt no 3. aprīļa dīķsaimniecības varēs pieteikties kompensējošam maksājumam par paaugstinātu vides prasību ievērošanu akvakultūras produkcijas ražošanā.

 

Arī 2018. gadā turpināsies projektu iesniegšana sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai. Līdztekus atbalstam uzņēmējdarbībai, darbību dažādošanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un citām aktivitātēm piekrastes teritorijās no 1. februāra līdz 30. aprīlim zivsaimniecības vietējām rīcības grupām ir iespēja iesaistīties arī starpteritoriālos un starpvalstu sadarbības projektos.

 

Arī šogad LAD atzītām zvejas produktu ražotāju organizācijām būs iespēja īstenot ražošanas un tirdzniecības plānos ietvertās darbības, kā arī saņemt atbalstu par 2017. gadā veikto zvejas produktu uzglabāšanu cenu stabilizēšanas nolūkā.

 

Kopš 2014. gada projektu īstenošanai  rezervēti jau 45 procenti no Rīcības programmas zivsaimniecības  attīstībai īstenošanai paredzētā finansējuma jeb aptuveni 82 miljoni  eiro. Kopējais programmas finansējums 2014.-2020. gadam ir 182,7 miljoni  eiro.