31.10.2017

FM:ES fondu projekti orientēti uz paliekošu pārmaiņu radīšanu


Pienākot Nacionālā attīstības plāna 2020 (NAP) vidusposmam, jau ir iespējams izvērtēt ES fondu ieguldījumu valsts kopējās attīstības veicināšanā ilgtermiņā. Ap 80% no NAP uzdevumiem tiek īstenoti tieši ar ES fondu atbalstu un veicina paliekošu reformu īstenošanu, kas nepieciešamas valsts attīstības kāpināšanai, uzsver Finanšu ministrija.

ES fondu investīcijām ir liela makroekonomiskā ietekme – Eiropas Komisija ir aplēsusi, ka 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES fondu ieguldījumi 2015. gadā nodrošinājuši Latvijas ekonomikai 5% IKP pieaugumu. Minētajā periodā Latvijā radītas 5000 paliekošas darbavietas, izbūvēts un rekonstruēts 991 km autoceļu, apmācīti un pārkvalificēti 148 618 bezdarbnieki un darba meklētāji, paaugstināta energoefektivitāte 741 daudzdzīvokļu ēkā, sasniegti vēl daudzi citi būtiski rezultāti. Līdzīgs ES fondu pienesums Latvijai tiek prognozēts arī šajā plānošanas periodā.

ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā investīcijas daudz ciešāk kā iepriekš tiek sasaistītas ar nozaru ilgtermiņa attīstības stratēģijām un strukturālajām reformām. Atsevišķos gadījumos tas ir prasījis vairāk laika analīzei un priekšlikumu izstrādei pirms ieguldījumu uzsākšanas, piemēram, izglītības iestāžu tīkla optimizācijā, izglītības satura reformā un  reformās veselības nozarē. Tā kā tās ir ļoti nepieciešamas un ilgi gaidītas reformas, ieguldītais darbs noteikti nākotnē sniegs atdevi efektīvākā un veiksmīgākā nozaru darbībā.

Tāpat arī paši ES fondu projekti esošajā periodā ir ambiciozāki un vairāk orientēti uz paliekošu pārmaiņu radīšanu. Piemēram, pilsētvides un reģionālās attīstības projekti tiek ciešāk kā līdz šim saistīti ar pašvaldību attīstības stratēģijām un izvirza skaidrus sasniedzamos mērķus attiecībā uz jaunu darbavietu radīšanu un privāto investīciju piesaisti. Ir izveidota pieeja, kas turpmāk var kalpot par pamatu spēcīgai reģionālās attīstības politikai un stimulē pašvaldības investēt attīstībā, kā arī aktīvi meklēt privātas investīcijas un partnerus.

NAP ir galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments Latvijā, kura pamatā ir konceptuāls redzējums par valsts attīstību. Tas balstās uz trim pamatmērķiem: straujāku tautsaimniecības izaugsmi, lai ilgtermiņā Latvija pārsniegtu vidējo ES labklājības līmeni; veselas un solidāras sabiedrības stiprināšanu un sabalansētu teritoriālo attīstību, lai samazinātu depopulāciju it īpaši valsts reģionos. Iepazīties ar NAP ir iespējams šeit.

ES fondu investīciju mērķi ir teritoriālās attīstības veicināšana, konkurētspēja un solidaritāte, nodrošināt katram ES reģionam visvairāk nepieciešamās investīcijas. Latvijā ar ES fondu rezultātiem ikkatrs iedzīvotājs saskaras ikdienā – ar modernizēto infrastruktūru, ieguldījumu uzņēmējdarbībā, izglītībā, veselības aprūpē un citur.