02.11.2017

Pilnveido pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesisko regulējumu


2.novembra Valsts sekretāru sanāksmē pieteikti divi jauni Satiksmes ministrijas izstrādāti noteikumu projekti, kas nosaka kārtību kādā veicami pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu.

Grozījumi Autopārvadājuma likumā, kas stāsies spēkā 2018.gada 1.martā nosaka, ka licences pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem turpmāk izsniegs republikas pilsētas domes un plānošanas reģioni. Noteikts, ka plānošanas reģiona izsniegtā licence nedod tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru republikas pilsētas teritorijā un otrādi – republikas pilsētas izsniegtā licence nedod tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru pārējā plānošanas reģiona teritorijā. Licence dod tiesības nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus republikas pilsētas vai pārējās plānošanas reģiona teritorijas, kurā saņemta licence. Noteikumu projekts nosaka prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, kārtību, kādā veicami pasažieru pārvadājumi ar taksometru, taksometru radītā vides piesārņojuma ierobežojumus un siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu plānošanas reģionos, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas apjomu.

Noteikumu projektā "Kārtība kādā veicami pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai"ietvertas prasības licences saņemšanai, precizētas prasības taksometru skaitītājiem un noteikta vienota kārtība par informācijas par izsniegto licenču un licences kartīšu publicēšanu. Noteikumu projekts paredz prasības licences un licences kartītes saņemšanai; kārtību kādā veicami pasažieru pārvadājumi ar taksometru; taksometru radītā vides piesārņojuma ierobežojumus un siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu plānošanas reģionos; Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas apjomu; kā arī īpašās metroloģiskās un tehniskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras taksometra skaitītājiem, kuri ir nodoti lietošanā (uzstādīti taksometrā).

Noteikumu projekts “Par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu", paredz, ka par licencēm taksometru pārvadājumiem, kuras izsniegs republikas pašvaldības un plānošanas reģioni no 2018.gada 1.maija, tiek ieviesta valsts nodeva. Valsts nodeva par licenci, kuru izsniedz republikas pilsētas tiks ieskaitīta pašvaldību budžetos, savukārt par plānošanas reģionu izsniegtajām licencēm, valsts nodeva tiks ieskaitīta valsts budžetā.

Valsts nodevu 50.00 euro paredzēts noteikt arī jaunam pasažieru komercpārvadājumu veidam - pārvadājumiem ar vieglo automobili. Licences šim pārvadājumu veidam izsniegs VSIA “Autotransporta direkcija”, kas šobrīd jau izsniedz licences kravas pārvadājumiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem. Ņemot vērā to, ka tas ir jauns komercdarbības veids, var prognozēt, ka šāda veida pakalpojumus turpmāk varētu veikt daļa no pārvadātājiem, kuri šobrīd sniedz taksometra pakalpojumus, tādējādi tas būtiski neietekmēs kopējo pārvadātāju skaitu.

Ņemot vērā Finanšu ministrijas sniegto informāciju par ēnu ekonomikas īpatsvaru taksometru pārvadājumu nozarē, samazinot skaidras naudas darījumus, iespējams samazināt iespēju neuzrādīt faktiskos ienākumus, no kuriem aprēķināmi nodokļi. Noteikumu projektā noteikts, ka Valsts nodevu maksā no uzņēmuma, kas saņem licenci konta, veicot maksājumu bezskaidrā naudā.

Noteikumu projekts nosaka vienotu maksu 50.00 euro par licences izsniegšanu pārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili, kas pārvadātājam jāsamaksā pirms licences saņemšanas neatkarīgi no administratīvās teritorijas kurā licence tiek izsniegta. Licences paredzēts izsniegt uz 4 gadiem.

Šobrīd maksu par licenci nosaka katra pašvaldība un tā svārstās no 1,00 euro līdz 80,00 euro par gadu vai trīs gadiem. Nosakot vienotu valsts nodevas apmēru 50.00 euro, atsevišķas republikas pilsētu pašvaldības, kuras noteikušas zemu maksu par licences izsniegšanu vai nav noteikušas to vispār, iegūs papildus ieņēmumus

Noteikumu projektu izstrādāja Satiksmes ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību”

Autopārvadājumu likuma pārejas noteikumi paredz, ka no tā pieņemšanas speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar taksometru pašvaldības teritorijā, kas izsniegta līdz 2018.gada 28. februārim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā līdz tās derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim, un licences kartīte, kas izsniegta pārvadātāja transportlīdzeklim līdz 2018.gada 30.aprīlim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.maijam. Projektā noteikts, ka noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.martā un no noteikumu spēkā stāšanās brīža, plānošanas reģioni un republikas pilsētas pašvaldības var uzsākt jaunu licenču izsniegšanu, kuras būs derīgas sākot no 2018.gada 1.maija, saskaņā ar jauno regulējumu, tāpēc noteikumu projektā paredzēts noteikt, ka valsts nodevas maksa 50.00 euro tiek piemērota par licencēm, kuru darbības sākuma termiņš būs 2018.gada 1.maijs.