19.07.2016

Uzsver prevencijas jautājumu nozīmi Veselības inspekcijas darbībā


Veselības ministre Anda Čakša tikās ar Veselības inspekcijas* (VI)  vadītāju Aiju Mežsargu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un iezīmētu  uzdevumus turpmākajai darbībai, kur īpaša loma paredzama tieši  preventīviem pasākumiem ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes  pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem.

Veselības ministre uzsvēra, ka VI nākotnē līdztekus kontrolei un uzraudzībai veselības jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanā, jāpievēršas arī prevencijas jautājumiem, lai novērstu potenciālus šķēršļus kvalitatīvas veselības aprūpes saņemšanā iedzīvotājiem. Līdzīgi kā ārstniecības iestādēs darbojas kvalitātes un negadījumu ziņošanas sistēmas, arī VI būtu jādarbojas preventīvi, lai novērstu iespējamu problēmsituāciju rašanos pakalpojumu sniegšanā.

Tikšanās laikā ministre detalizēti iepazinās ar jauno VI struktūru, struktūrvienību funkcijām un uzdevumiem, darba apjomu un cilvēkresursu nodrošinājumu. VI vadītāja Aija Mežsarga uzsvēra, ka viena no būtiskākajām problēmām ir saistīta ar nepietiekamo ārstu ekspertu skaitu, ko būtu nepieciešams palielināt saistībā ar pieaugošo darba apjomu. Tādēļ iestāde meklē risinājumus jaunu speciālistu piesaistei, veicot iekšēju pārkārtošanos.

Tāpat tika pārrunāti arī jautājumi par VI uzturētajiem reģistriem un tajos esošo informācijas apjomu.

Tikšanās laikā tika panākta vienošanās, ka līdz augusta beigām VI vadītāja iesniegs savu redzējumu par iestādes attīstības perspektīvu.

*VI ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu minēto jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.