28.07.2016

Rosina grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā


28.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības  ministrijas izstrādātais likumprojekts "Grozījumi Latvijas  Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (turpmāk –likumprojekts). 

Likumprojekts sagatavots, lai noteiktu atbildību par pārkāpumiem attiecībā uz Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā (turpmāk – tabakas likums) iekļautajām prasībām. Šobrīd Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk- LAPK) ir noteikta atbildība par pārkāpumiem saistībā ar tabakas izstrādājumu izplatīšanas, marķēšanas u.c. būtisku prasību neievērošanu, taču grozījumi paredz noteikt atbildību arī par pārkāpumiem augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu pārdošanā, marķēšanā u.c. 

Paredzēts, ka tiks noteikta administratīvā atbildība par pārkāpumiem augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu pārdošanā nepilngadīgajiem. Tāpat grozījumi LAPK paredzēti, lai noteiktu atbildību par tabakas likumam neatbilstošas informācijas norādīšanu uz tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma.

Paredzēts, ka atbilstoši tabakas likumā noteiktajam par augu smēķēšanas produktu, kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izplatīšanu tiks noteikta administratīvā atbildība, tāpat kā tas jau šobrīd ir spēkā attiecībā uz tabakas izstrādājumiem. Ņemot vērā, ka tabakas likums paredz aizliegumu laist tirgū cigarešu iepakojuma vienības, kurās ir mazāk par 20 cigaretēm, un tinamās tabakas iepakojuma vienības, kurās ir mazāk par 30 gramiem tabakas, paredzēta administratīvā atbildība par šo normu pārkāpumiem.


Tā kā tabakas likumā noteiktie smēķēšanas ierobežojumi attiecas ne tikai uz vietām, bet arī uz smēķēšanu personu klātbūtnē (aizliegums smēķēt bērna un grūtnieces klātbūtnē), plānots precizēt LAPK pantu attiecībā uz smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu. Grozījumi paredz arī noteikt atbildību par bērnu iesaistīšanu smēķēšanā, kā arī par augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu nodošanu bērna rīcībā. 

Tāpat paredzēts noteikt atbildību par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu, to uzpildes flakonu vai jaunieviestu tabakas izstrādājumu laišanu tirgū bez informācijas iesniegšanas atbildīgajai institūcijai (Veselības inspekcijai). Grozījumi paredz arī precizēt institūciju kompetences atbilstoši tabakas likumā noteiktajam.

Iepriekš jau tika informēts, ka šā gada 20.maijā stājās spēkā Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums, kas paredz virkni jaunas prasības likumā regulēto produktu marķēšanai, iepakojumam, sastāvam, reklāmai.*

*Attiecībā uz produktu paziņošanu  un atbilstoši likumam ir stājušies spēkā 3 Ministru kabineta noteikumi- Ministru kabineta noteikumi Nr.440 Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 372 „Elektronisko  cigarešu uzpildes mehānisma tehniskie standarti” un Ministru kabineta noteikumi Nr.306 „Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību”.