10.08.2016

Ministrijas savas prioritātes daļēji finansēs no izdevumu pārskatīšanā iegūtajiem resursiem


Otrdien, 9.augustā, Ministru Kabineta (MK) sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām (JPI) un optimizācijas pasākumiem 2017., 2018. un 2019. gadam. Ministriju un neatkarīgo institūciju papildu finansējuma pieprasījumi 2017. gadam kopā veido 803,4 miljonus eiro, 2018. gadam – 926,3 miljonus eiro un 2019. gadam – 1 218,5 miljonus eiro. Tāpat valdība vienojās precizēt finansējumu aizsardzībai atbilstoši IKP pieauguma prognozēm.

Ministrijas un neatkarīgās institūcijas ir iesniegušas pieprasījumus par finansējuma piešķiršanu JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, par kopējo summu 2017. gadam – 747,3 miljoni eiro,  2018. gadam – 860,9 miljoni eiro un 2019. gadam – 1 134,2 miljoni eiro un pieprasījumus pārējām JPI – administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem par kopējo summu 2017. gadam 56,1 miljoni eiro, 2018. gadam – 65,4 miljoni eiro un 2019. gadam – 84,3 miljoni eiro.

Atbilstoši MK jau iepriekš nolemtajam Finanšu ministrija (FM) un Pārresoru koordinācijas centrs šogad vērtēja līdz piecām augstākajām prioritātēm no ministriju iesniegtajām JPI un citu prioritāro pasākumu saraksta. Kopumā tika izvērtēti 73 pieprasījumi. No šiem papildu finansējuma pieprasījumi galvenokārt paredzēti NAP2020 īstenošanai.

MK sēdē tika atbalstīts arī informatīvajā ziņojumā ietvertais priekšlikums valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtības noteikšanai. Tas paredz, ka valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu organizē ministrija vai cita centrālā valsts iestāde, kuras valdījumā ir attiecīgais īpašums, kā arī to, ka 50% no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā valsts budžetā ieskaitītajiem līdzekļiem ir piešķirami ministrijai vai citai centrālai valsts iestādei, kuras valdījumā bija attiecīgais valsts nekustamais īpašums. Šie līdzekļi primāri būtu izlietojami kapitālieguldījumiem, neatliekamiem pasākumiem ar pozitīvu sociālekonomisku efektu un iestādes amatpersonu (darbinieku) motivēšanai par ieguldījumu iestādes kompetencē  esošo Valdības deklarācijā iekļauto mērķu sasniegšanā.

Paredzēts, ka FM vēl organizēs diskusijas par atbalstāmajām neatliekamajām jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegs priekšlikumus izskatīšanai MK.

Tāpat ministri vienojās, ka nozaru ministrijas izvērtēs iespēju JPI īstenošanai izmantot izdevumu pārskatīšanas rezultātā identificētos iekšējos resursus, informējot par to Finanšu ministriju.