14.11.2016

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvos nozares pārstāvjus par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā


Ceturtdien, 17. novembrī, pulksten 12.00 zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvos 76 nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē un zivsaimniecībā, pasniedzot Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu “Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.

 

MK Atzinības rakstu piešķirs:
Selekcionāram, profesoram Rihardam Kondratovičam;
Akciju sabiedrības “Agrofirma Tērvete” padomes priekšsēdētājam Vitautam Paškauskim
ZM valsts sekretāra vietniecei Pārslai Rigondai Krieviņai;
ZM Meža departamenta direktoram Arvīdam Ozolam.

 

ZM medaļu „Par centību” piešķirs:
SIA “Griezes Lejnieki” valdes priekšsēdētājai Vilma Briedei
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes dekānam, asoc. profesoram Dr. med. vet. Ilmāram Dūrītim;
LLU  Resursu uzskaites centra galvenā grāmatveža vietniecei Inai Antonovai;
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes prodekānei, profesorei Dr. oec. Ainai Dobelei;
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Finanšu un grāmatvedības institūta direktorei, profesorei Dr. oec. Ingrīdai Jakušonokai;
Lauksaimniecības datu centra (LDC) Metodoloģijas departamenta direktorei Evijai Skujiņai;
LDC Lauksaimniecības departamenta direktorei Ingūnai Slicei
Valsts meža dienesta (VMD) Centrālvidzemes virsmežniecības Taurenes nodaļas mežzinei Antrai Lejniecei;
VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecības virsmežziņa vietniekam Raivo Rudzītim
VMD Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja vietniecei Antrai Puteklei;
Kādreizējai Lūznavas tehnikuma pasniedzējai Venerandai Strodei
Biedrības “Stādu audzētāju biedrība” valdes priekšsēdētājam Andrejam Vītoliņam
Biedrības “Latvijas Ciltsdarba centrs” valdes priekšsēdētājam Dainim Paeglītim
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (BIOR) Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas vadītājai Ievai Rodzei
BIOR Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Mikrobioloģijas nodaļas vadītājai Jeļenai Avsejenko;
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākajai ekspertei Adrijai Sietiņsonei;
PVD Informācijas analīzes un ātrās reaģēšanas daļas vadītājam Artim Melderim
PVD Informācijas analīzes un ātrās reaģēšanas daļas vecākajam inspektoram Andrim Veikšam
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamenta direktorei Skaidrītei Rullei
Lauku atbalsta dienesta (LAD) Informācijas departamenta Informācijas un statistikas daļas vadītāja vietniekam Jānim Vaļģim;
LAD Juridiskā departamenta direktorei Ingai Tarvānei;
Kooperatīvās sabiedrības “Latvijas Cūku audzētāju asociācija” direktorei Dzintrai Lejniecei
Agronomei Regīnai Kuļšai;
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona vecākajam inspektoram Vilnim Dzirniekam;
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas inspektoram Jevģēnijam Vaivodam;
ZM Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas vadītāja vietniecei Baibai Vecmanei;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas vadītāja vietniecei Zanei Celmiņai
ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājai  Kristīnei Sirmajai
ZM Budžeta un finanšu departamenta direktora vietniecei Dacei Raudziņai
ZM Budžeta un finanšu departamenta Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļas vadītājai Dainai Siliņai
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vadītājai Ilzei Lācei
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākajai referentei Andrai Karlsonei
ZM Administratīvā departamenta direktora vietniekam Helmutam Dunduram.

 

ZM Atzinības rakstu piešķirs:
LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras profesorei Dr. arch. Aijai Ziemeļniecei;
LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras asociētajam profesoram Dr. sc. ing. Jānim Kreilim
LLU Fundamentālās bibliotēkas direktorei Mg. sc. soc. Ilonai Dobelniecei
LLU Mācību saimniecības “Pēterlauki” direktoram Mr. agr. Merabam Katamadzem
LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākajai referentei Maigai Gūtmanei
LDC Metodoloģijas departamenta Elektronisko pakalpojumu attīstības un ieviešanas nodaļas vecākajai referentei Ērikai Hatejenkovai
LDC Lauksaimniecības departamenta Datu savākšanas un atlases nodaļas vadītājam Laurim Vēriņam;
SIA “Talsu meliorators” valdes priekšsēdētājam Edvīnam Sūnākslim
VAAD Latgales reģionālās nodaļas vadītāja vietniecei Tatjanai Užgai
VAAD Sēklu kontroles departamenta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vecākajai ekspertei Vijai Loginai
LAD Audita departamenta Padziļinātās pārbaudes daļas vadītājai Unai Brīvībai
LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājai Gitai Ulmanei
LAD Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniecei Inārai Lukaševičai
LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākajai inspektorei Artai Kantiņai
LAD Kontroles departamenta Lauku reģistra daļas vadītāja vietniecei Marutai Zeimulei
LAD Personāla daļas vadītājai Ērikai Gromulei
SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ciltsdarba speciālistei Ērikai Evertei
Zemnieku saimniecības “Īves” vadītājam Pēterim Kalniņam
Agronomei Regīnai Brokānei
Zemnieku saimniecības “Jaunsiliņi” īpašniekam Agrim Kalnējam
Saimniecības “Mežmalas” īpašniekam Gunāram Smeilim
Agronomam Zigfrīdam Rihardam Berķim
BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājam Georgam Korņilovam;
VMD Dienvidkurzemes virsmežniecības vecākajai inspektorei juridiskajos jautājumos Skaidrītei Otaņķei;
VMD Rīgas reģionālās virsmežniecības inženierei mežsaimniecības jautājumos Aijai Kreitenbergai;
VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības vecākajai inspektorei meža reproduktīvā materiāla jautājumos Zaigai Sudrabai
SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājam Uldim Amerikam;
Nodibinājuma “Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” mārketinga projektu vadītājai Ilzei Vārpiņai;
PVD Rīgas pilsētas pārvaldes vadītāja vietniekam veterinārajā jomā Gundaram Simanovičam
PVD Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektorei Aijai Krūmiņai
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Zemgales reģiona nodaļas inspektorei Zitai Paškauskai;
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vecākajai referentei Sandrai Virzai
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākajai referentei Inesei Štrombergai;
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākajai referentei Agritai Karlapai
ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniekam Armandam Stahovskim;
ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākajam referentam Adrim Bumbulam.

 

Zivju fonda Atzinības rakstu piešķirs:
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītājam Ivaram Ružānam;
BIOR zivju audzētavas “Tome” vecākajai zivkopei Jolantai Kleimanei
BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu nodaļas vadošajam pētniekam Ērikam Aleksejevam.

 

Svinīgā apbalvošana norisināsies Zemkopības ministrijas ēkā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva zālē, no pulksten 12.00.