08.01.2016

Labklājības nozarē īstenos struktūrfondu projektus 399 miljonu eiro apmērā


ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda kopējais finansējums labklājības nozarē būs 399,6 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 351,1 milj. eiro un ERAF finansējums - 48,5 milj. eiro. ESF finansējumu Labklājības ministrija (LM) vērsīs uz pasākumiem personu atbalstam, savukārt ERAF finansējums veicinās sociālās infrastruktūras attīstību.

 

Tāpat kā līdz šim, arī turpmākajos gados LM īstenos jauniešu nodarbinātību (Jauniešu garantija), veicinot jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem iekļaušanos mūsdienu darba tirgū. Jaunieši varēs piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, saņemt karjeras konsultācijas, individuālās konsultācijas un grupu nodarbības, varēs apgūt neformālās izglītības programmas un iegūt pirmo darba pieredzi jaunietim u.c.

 

Atbalsta sniegšana jauniešiem ir paredzēta līdz 2018. gada trešajam ceturksnim. Pasākuma īstenošanai kopējais finansējums ir 33,98 milj. eiro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 15,52 milj. eiro, ESF finansējums - 15,70 milj. eiro, valsts budžeta līdzfinansējums - 1,6 milj.

 

Lai nodrošinātu bezdarbniekiem un darba meklētājiem sniegto pakalpojumu nepārtrauktību un pieejamību, Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvās dažādas apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus. Tādejādi aptuveni 85 tūkst. bezdarbnieku un darba meklētāju būs iespēja paaugstināt kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām.

 

Līdz 2021. gada sākumam NVA bezdarbniekiem un darba meklētājiem nodrošinās konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, neformālās izglītības programmu apguvi, apmācību pie darba devēja u.c. pakalpojumus, kā arī atbalstu reģionālajai mobilitātei.

 

Kopumā līdz 2023. gadam atbalstu plānots sniegt 81 011 ilgstošajiem bezdarbniekiem.

 

Minēto aktivitāšu plānotais kopējais finansējums ir 96, 43 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 81, 96 milj. eiro, valsts budžeta finansējums - 12, 19 milj. eiro.

 

Starp vērienīgākajiem projektiem, jāmin kopā ar plānošanas reģioniem un ES fonda atbalstu uzsāktā deinstitucionalizācijas reforma, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs.

 

Pasākuma īstenošanai kopējais finansējums ir 47,21 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 40,13 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 7, 08 milj. eiro;

 

Turpmākajos gados ar īpašām aktivitātēm veicinās ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, piemērotā darbā vai apmācībā, tādējādi mazinot pastāvošos ilgstošo bezdarbnieku sociālās atstumtības riskus. Šai mērķgrupai piedāvās individuālās speciālistu un grupu konsultācijas, kas veicina motivāciju un spējas iesaistīties darba tirgū; veselības pārbaudes, nosakot piemērotību piedāvātajam darbam; profesionālās piemērotības noteikšanu, noskaidrojot intereses un motivāciju mācīties, novērtējot veselības stāvokļa, kā arī iemaņu atbilstību konkrētai profesijai un apmācību programmai. Ilgstošajiem bezdarbniekiem piedāvās motivācijas programmas darba meklēšanai un atbalsta pasākumus arī atkarības problēmu risināšanai.

 

Līdz 2023. gada 31. decembrim pasākumā plānots iesaistīt - 20 000 bezdarbniekus, tostarp ilgstošos bezdarbniekus. Pasākuma īstenošanai kopējais finansējums ir 40,04 milj. eiro.

 

Tāpat paredzēts izstrādāt un ieviest sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Iecerēti gan ideju konkursi un konsultācijas biznesa plānu izstrādei, gan konkrēts atbalsts sociālajiem uzņēmumiem. Vienlaikus plānoti pasākumi sabiedrības izpratnes veidošanai par sociālajiem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamiem ieguldījumiem tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā.

 

Pasākuma īstenošanai kopējais finansējums ir 19,92 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 16,93 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 2,99 milj. eiro.

 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā LM kopumā jāizstrādā 20 Ministru kabineta noteikumu projekti, kas nodrošinās ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējuma apgūšanu un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu īstenošanu.

 

2015. gadā valdībā apstiprināti un stājās spēkā 13 LM izstrādāti MK noteikumu projekti. Četri LM izstrādātie MK noteikumu projekti šobrīd ir starpinstitūciju saskaņošanā. Savukārt 2016. gadā LM izstrādās trīs MK noteikumu projektus

 

Jāteic, ka līdz šim veiksmīgi apstiprināti 14 projekti kopsummā par 267,1 milj., kas ir 67% no kopējā ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējuma labklājības nozarē.