01.12.2015

Nākošgad noteiktu apjomu elektroenerģiju par samazinātu cenu saņems vairāk mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem


Līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu 2015. gada sākumā mājsaimniecībām elektroenerģija vairs netiek subsidēta. Vienlaikus ir svarīgi nodrošināt, ka elektrība ir pieejama arī mājsaimniecībām, kurām ir zemi ienākumi. Tāpēc Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktas vairākas mērķgrupas, kurām ir piešķirts aizsargāta lietotāja statuss aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma saņemšanai:

  • trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona);
  • daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti;
  • persona ar I invaliditātes grupu.

 

Ministru kabineta šā gada 1. decembra sēdē tika apstiprināta kārtība, kādā turpmāk tiks sniegts aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums un atbildīgās institūcijas sniegs informāciju par aizsargātā lietotāja statusu.

 

Saskaņā ar MK noteikumiem elektroenerģija tiks nodrošināta par šādām cenām:

1)         trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai personai ar I invaliditātes grupu ne vairāk kā 100 kilovatstundu elektroenerģijas tirdzniecība par cenu 0.0131 euro par vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendārajā mēnesī);

2)         daudzbērnu ģimenei ne vairāk kā 300 kilovatstundu elektroenerģijas tirdzniecība par cenu 0.0131euro par vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendārajā mēnesī).

 

Tas ļaus ietaupīt 3-5 euro ietaupījumu no ikmēneša rēķina.

 

Ekonomikas ministrija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām organizēs konkursu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, kurā izvēlēsies elektroenerģijas tirgotāju, kas būs piedāvājis sniegt aizsargātā lietotāja tirdzniecība pakalpojumu ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Kamēr noslēgsies konkurss aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniegs iepriekšējais aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs (AS “Latvenergo”).

 

Tāpat MK noteikumi nosaka kārtību, kādā aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs veiks datu apmaiņu ar atbildīgajām institūcijām par aizsargātā lietotāja atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), daudzbērnu ģimenes vai ģimenes (personas), kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu statusam.

 

Lai pārliecinātos par saņēmēja atbilstību aizsargātā lietotāja statusam, MK noteikumos ietverta datu apmaiņas kārtība starp aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzēju un

1) pašvaldībām par personas atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;

2) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par personas piederību daudzbērnu ģimenei;

3) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju par personas atbilstību invaliditātes statusam un I invaliditātes grupai - ja tāda ir noteikta.

 

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums tiek finansēts no šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem valsts budžetā:

  • 2016. gadā – 8 931 500 euro,
  • 2017. gadā – 12 102 624 euro,
  • 2018. gadā – 12  102 624 euro.

 

Saskaņā ar Labklājības ministrijas sniegto informāciju Latvijā 2014. gadā atbilstība trūcīgas un  maznodrošinātas  ģimenes (personas) statusam bija noteikta 107 667 mājsaimniecībām, uz 2014. gada 1. septembri Latvijā bija 33 024 daudzbērnu ģimenes, 5 939 ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, kā arī 22 664 personas ar I invaliditātes grupu.