09.03.2015

Augulis: ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomē atbalstīti vairāki būtiski jautājumi


Labklājības ministrs Uldis Augulis pirmdien, 9.martā Briselē  (Beļģijā) vadīja Latvijas prezidentūras laikā pirmo Eiropas Savienības  (ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu  ministru padomes (EPSCO) sanāksmi. Ministru padome pieņēma vairākus  Latvijas prezidentūras sagatavotos dokumentus, kā arī sanāksmes laikā  norisinājās vērtīgas diskusijas par dalībvalstu aktualitātēm  nodarbinātības un sociālās politikas jomā. Pēc pasākuma U.Augulis pauda  gandarījumu par sekmīgu un konstruktīvu sanāksmes norisi.  

Viens no galvenajiem sarunu tematiem bija 2015. gada Eiropas semestra nodarbinātības un sociālie aspekti. Sanāksmē ministri pieņēma Padomes secinājumus par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu un Vienoto nodarbinātības ziņojumu. Vienlaikus apstiprināja arī svarīgākos vēstījumus Sociālās aizsardzības komitejas sagatavotajā 2014. gada ziņojumā par sociālo situāciju Eiropas Savienībā.

 

Savukārt Eiropas Komisija ar Eiropas semestri saistītā darba ietvaros klātesošos iepazīstināja ar nesen publicētajiem ziņojumiem par konkrētām valstīm un priekšlikumu dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm.

 

"Šodien esam pieņēmuši Padomes secinājumus par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu. Secinājumos ir aktualizēti tādi jautājumi kā ilgstošā bezdarba un jauniešu bezdarba novēršana, darbaspēka mobilitātes veicināšana, jaunu un kvalitatīvu darba vietu radīšana, sociālās aizsardzības sistēmu modernizēšana, kā arī dzimumu līdztiesība. Papildus, balstoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem, notika arī viedokļu apmaiņa. Galvenie diskusijas jautājumi bija investīcijas, strukturālās reformas un fiskālā atbildība, kā arī dalībvalstu aktualitātes darba tirgus reformās," informē ministrs.

 

Tāpat sēdes laikā pieņēma Padomes secinājumus par ES stratēģisko ietvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020.gadam. Ministrs skaidro, ka "Padomes secinājumos būtiska uzmanība pievērsta jaunajiem izaicinājumiem darba aizsardzības jomā, ko rada gan moderno tehnoloģiju ieviešana darba vietās, gan sabiedrības un darbaspēka novecošana. Vienlaikus ir uzsvērta arī nepieciešamība uzlabot darba aizsardzības jomas tiesību aktu ieviešanu, it īpaši mazajos uzņēmumos."

 

Padomes secinājumos dalībvalstis ir aicinātas pārskatīt vai izstrādāt nacionālā līmeņa stratēģijas darba aizsardzības jomā, turpināt īstenot politikas un iniciatīvas negadījumu darba vietā novēršanai. Tāpat dalībvalstis aicinātas sniegt atbalstu uzņēmumiem, izmantojot labākās prakses apmaiņu, informācijas tehnoloģiju rīkus un sociālos tīklus, kā arī veicināt bērnu un jauniešu zināšanas par darba aizsardzības jautājumiem. Vienlaikus sociālie partneri ir aicināti aktīvi iesaistīties dažādu darba aizsardzības jautājumu risināšanā.

 

U.Augulis ir gandarīts, ka dalībvalstu ministri ļoti atzinīgi novērtēja Latvijas prezidentūras iniciatīvu, savlaicīgi sagatavojot Padomes secinājumus par jauno ES stratēģisko ietvaru. Tas ļaus veiksmīgāk sasaistīt nacionālā līmeņa pasākumus ar ES līmeņa aktualitātēm darba aizsardzības jomā.

 

Pasākumā pieņemti arī Padomes secinājumi par iekļaujošiem darba tirgiem, kurus pēc Latvijas prezidentūras aicinājuma ir izstrādājušas Nodarbinātības komiteja un Sociālās aizsardzības komiteja. Secinājumi ir sagatavoti, balstoties uz Latvijas prezidentūras prioritāti nodarbinātības un sociālās politikas jomā, kas ir iekļaujoša un ilgtspējīga līdzdalība darba tirgū.

 

Tie ir balstīti arī uz Latvijas prezidentūras konferences par iekļaujoši darba tirgiem Eiropā rezultātiem. Secinājumos pievērsta uzmanība tādiem jautājumiem kā darba vietu kvalitāte, ienākumu pietiekamība, karjeras iespējas, darba un ģimenes dzīves saskaņošana, kā arī droša pāreja no vienas darba vietas uz citu. Secinājumos aicināts dalībvalstīm un Eiropas Komisijai sadarboties un kopīgi ar sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību veidot iekļaujošus darba tirgus.

 

Visbeidzot Latvijas prezidentūra informēja ministrus par gatavošanos augstākā līmeņa trīspusējam sociālajam samitam, kas notiks šī gada 19.martā. Savukārt Komisija sniedza informāciju par 5.martā notikušo augsta līmeņa konferenci par sociālo dialogu, kā arī par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.

 

Sanāksmes noslēgumā norisinājās pusdienu diskusija par ES Investīciju plānu un tā ieguldījumu darba vietu radīšanā un sociālās iekļaušanas veicināšanā.