26.03.2015

Plāno veikt iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumus


Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015. gada 4.ceturkšņa līdz 2022. gada beigām plāno veikt iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumus un monitoringu, kā arī noteikt metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu.

 

Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi ir nepieciešami, lai regulāri un sistemātiski novērtētu un analizētu īstenoto nabadzības samazināšanas politiku, noteiktu pasākumus, kuru ieviešana dod vai nedod pietiekamu rezultātu, kā arī noteiktu jaunas vai pilnveidotu esošās aktivitātes nabadzības samazināšanas mērķa sasniegšanai. Tāpat ir nepieciešams iegūt informāciju par cilvēku ar invaliditāti atbalsta sistēmas starptautisko praksi, kā arī izveidot un ieviest iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza modeli.

 

Paredzēts, ka pētījumus, monitoringu un iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza izstrādi īstenos atbilstoši Publisko iepirkumu likumam piesaistīti pakalpojuma sniedzēji. Kopumā plānotas šādas aktivitātes:

 

-          ikgadēji nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumi. To mērķis ir noteikt, vai īstenotā politika sniedz pietiekamu un mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā;

 

-          pētījums par starptautisko praksi cilvēku ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā. Tā mērķis ir izzināt atsevišķas valsts atbalsta formas cilvēkiem ar invaliditāti citās ES dalībvalstīs (piecās dalībvalstīs), lai gūtu padziļinātu priekšstatu par dažādu atbalsta veidu ietekmi uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu, atbalsta pakalpojumu niansēm, kas veicina šo pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību;

 

-          zinātniskais pētījums „Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādņu 2015.-2020. gadam vidusposma izvērtējums". Tā veikšanai plānots piesaistīt pasaulē atzītus pētījumu veicējus par sociālajiem procesiem, bezdarbniekiem un darba meklētājiem (piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija un/vai Pasaules Bankas ekspertus).;

 

-          jauna iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza metodoloģijas izstrāde un ieviešana (izmēģinājumprojekti). Tā mērķis - izstrādāt jaunu iztikas minimuma groza metodoloģiju, veikt tās ieviešanu izmēģinājumprojektu veidā.

 

Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 1,08 milj. eiro, t.sk. ESF finansējums - 917, 9 tūkst. eiro un valsts budžeta finansējums - 161,9 tūkst. eiro.

 

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" pasākuma „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi, kas ceturtdien, 26.martā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. 

 

Latvijas nabadzības samazināšanas mērķis ir balstīts uz nabadzības riska indeksu un cilvēku īpatsvaru zemas darba intensitātes mājsaimniecībās, nosakot, ka līdz 2020. gadam nabadzības un sociālās atstumtības risks jānovērš 121 tūkst. Latvijas iedzīvotāju. Latvijas mērķi nabadzības mazināšanai ir iezīmēti Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam, arī ES stratēģijā Eiropa 2020 par vienu no prioritārajiem mērķiem ir izvirzīta nabadzības un sociālās atstumtības apkarošana. Tajā ir noteikts, līdz 2020. gadam par vismaz 20 miljoniem samazināt to cilvēku skaitu ES, kurus skar nabadzība un sociālā atstumtība.

 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2013. gadā nabadzības vai sociālās atstumtības riskam tika pakļauti 32,7 procenti Latvijas iedzīvotāju, taču uz nabadzības riska sliekšņa atradās 21,2 procenti Latvijas iedzīvotāju. Lielākam nabadzības un sociālās atstumtības riskam tiek pakļauti cilvēki ar invaliditāti (2015. gada 5. janvārī bija 168 tūkst.).