10.10.2014

Turpmāko septiņu gadu laikā atbalstu saņems 85 tūkst. bezdarbnieki


Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada līdz 2021.gadam plāno īstenot dažādus apmācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, tādējādi aptuveni 85 tūkst. bezdarbnieku un darba meklētāju būs iespēja paaugstināt kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām.

 

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanu. Projekts ceturtdien, 9.oktobrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, citām institūcijām, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un jāapstiprina valdībā.

 

Plānots, ka minētajā laika periodā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īstenos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus (tai skaitā profesionālās tālākizglītības programmu apguvi un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi), neformālās izglītības programmu apguvi, apmācību pie darba devēja. Tāpat NVA apmācību laikā sniegs arī specifiskus pakalpojumus mērķa grupu bezdarbniekiem (ergoterapeita, surdotulka un asistenta pakalpojumus, nodrošinās specializētu transportu bezdarbniekam ar invaliditāti).

 

Pilnveidojot atbalsta sniegšanu bezdarbniekiem, NVA arī paredzējusi īstenot elastīgas apmācību formas, piemēram e-apmācības, tādējādi uzlabojot piekļuvi apmācību pasākumiem, arī bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar ierobežotajām pārvietošanās iespējām un nelabvēlīgākajā situācijā esošajiem bezdarbniekiem un darba meklētajiem.

 

Vienlaikus NVA apmācību pasākumos plānots ieviest atbalstu reģionālajai mobilitātei, lai veicinātu klientu mobilitāti un iespēju sasniegt apmācību vietas.

 

Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē, sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti: http://www.lm.gov.lv/text/1789.

 

Minēto aktivitāšu plānotais kopējais finansējums ir 96, 43 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 81, 96 milj. eiro, valsts budžeta finansējums - 12, 19 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 2, 28 milj. eiro.

 

Atbilstoši NVA operatīvajiem statistikas datiem uz 6. oktobri reģistrētais bezdarba līmenis valstī 2014.gada septembrī bija 8,2% jeb 79 359 cilvēki.