13.11.2014

Uzlabos daudzbērnu ģimeņu atbalsta pasākumus


Labklājības ministrija (LM) plāno paplašināt daudzbērnu ģimeņu  definīciju, nosakot, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir  trīs vai vairāki bērni līdz 24 gadiem, tai skaitā audžuģimenē ievietoti  un aizbildnībā esoši bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo, profesionālo,  augstāko vai speciālo izglītību. Līdz ar to daudzbērnu ģimenēm būs nodrošināta iespēja ilgstošāk saņemt jau patlaban esošos un no jauna izveidotos atbalsta pasākumus, uzlabojot to mājsaimniecību budžetu un mazinot pakļaušanu augstajam nabadzības riskam.

Šādas izmaiņas veiktas, jo patlaban normatīvajos aktos pastāv nevienlīdzīga attieksme pret ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm. Piemēram, apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē, izņemot laiku, kad viņš ir pārtraucis studijas. Arī pilngadību sasniegušam ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam tiek saglabātas tiesības uz neizmantotām sociālajām garantijām līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 

Tāpat vairumā gadījumu vecāki savu iespēju robežās turpina atbalstīt savus bērnus, viņiem sasniedzot pilngadību. Piemēram, nodrošina viņiem iespēju dzīvot kopējā mājsaimniecībā vai sniedz atbalstu dzīvošanai atsevišķi, kamēr bērni ir gatavi patstāvīgās dzīves sākšanai - ir ieguvuši nepieciešamo izglītību un atraduši darbu, lai spētu sev nopelnīt iztiku. Daudzbērnu ģimenes definīcija aptver tādas ģimenes, kurās cilvēkam vai laulātajiem ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā audžubērni (audžuģimenē ievietotie bērni) vai aizbilstamie (aizbildnībā nodotie bērni).

Tāpat arī tos gadījumus, kad vecāks, kurš vēlas saņemt daudzbērnu ģimenes statusu, nedzīvo kopā ar bērniem, bet, piemēram, īsteno saskarsmes tiesības ar tiem (kontaktējas ar bērniem, bet nedzīvo vienā mājsaimniecībā). Tas nozīmē, kamēr vecāks īsteno aizgādības tiesības (aizgādības tiesības nav izbeigušās vai ierobežotas) un viņam ir trīs vai vairāk bērnu, vecāks var pretendēt uz daudzbērnu ģimenes statusu.

Vecāks nevar pretendēt uz daudzbērnu ģimenes statusu, ja aizgādības tiesības pār bērniem pārtrauktas ar bāriņtiesas lēmumu vai aizgādības tiesības atņemtas ar tiesas spriedumu, vai arī aizgādība izbeigusies (aizgādība izbeidzas: ar bērna nāvi, kad bērnu adoptējusi trešā persona, vai bērns sasniedzis pilngadību). 

Daudzbērnu ģimenes statusu, t.i., bērna skaitu ģimenē varēs apliecināt: 

1)      tāpat kā līdz šim, t.i., ar attiecīgu ierakstu par bērniem vecāka pasē, izziņu ar informāciju no Iedzīvotāju reģistra vai bērnu dzimšanas apliecībām; 

2)      ar SIA „Hannu Pro" īstenotā Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" projekta ietvaros izsniegtajām ģimenes apliecībām - līdz 2015.gada 31.decembrim.

Ierakstu par bērniem pasē piecu dienu laikā var izdarīt bez maksas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldēs nodaļās, iesniedzot pasi un bērnu dzimšanas apliecības. Savukārt informāciju no Iedzīvotāju reģistra par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, cilvēks bez maksas var pieprasīt divas reizes kalendāra gadā. Savukārt vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšana būs jāapliecina ar Valsts izglītības un informācijas sistēmas (VIIS) informāciju vai izziņu no vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes, ja informācija par bērnu nav pieejama VIIS.

Izglītības iegūšanas apliecināšana ar izziņu attiecas uz bērniem, kuri iegūst izglītību augstskolās vai ārvalsts izglītības iestādē, jo informācija par viņiem nav pieejama VIIS. 

Iepriekšminēto paredz grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Tie ceturtdien, 13.novembrī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.

Pēc LM rīcībā esošajiem datiem 2014.gada 1.septembrī Latvijā bija aptuveni 33 024 daudzbērnu ģimenes. No tām 23 002 ģimenes bija ar trim bērniem, 5974 ģimenes ar četriem bērniem, 1685 ģimenes ar pieciem bērniem un 2363 ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem. Minētie dati iegūti, ņemot vērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju par izmaksātajiem valsts sociāliem pabalstiem. Atbilstoši šiem datiem kopējais bērnu skaits daudzbērnu ģimenēs 2014.gada 1.septembrī Latvijā bija aptuveni 115 505 bērnu. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2014.gada 1.janvārī Latvijā vecumā no 0 līdz 18 gadiem bija 345 837 bērni, savukārt 145 811 bija jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem.