AKTUALITĀTES

AKTUALITĀTES / VISAS AKTUALITĀTES


   

ZZS saraksts un programma Ventspils novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


19.04.2017


"Mums dzīvē liktenis neko nedāvina, neko klāt nenes un arī laime neko  klāt nenes. Viss tas ir izcīnīts, iekarots, kad nekritizējam, bet  strādājam." (K. Ulmanis)  Šos Latviešu Zemnieku savienības dibināšanas iniciatora un  priekšsēdētāja K. Ulmaņa pirms 100 gadiem teiktos vārdus mēs  izvēlējāmies kā pamatvērtību jau pirms astoņiem gadiem. Tad apņēmāmies strādāt pēc labākās sirdsapziņas, savu labo gribu veltot mūsu novada  izaugsmei un attīstībai ar mērķi saglabāt katra esošā pagasta  identitāti. Apzinājāmies, ka attīstības pamats ir visu un katra darbs.  Solījumus esam pildījuši un esam gatavi turpināt labi iesāktos darbus,  analizējot neveiksmes, realizējot jaunas ieceres, lai novadā mums visiem  būtu drošāk, ērtāk un patīkamāk. 

 

 Kandidātu saraksts:

1

Aivars Mucenieks

2

Guntis Mačtams

3

Andris Jaunsleinis

4

Ilva Cērpa

5

Artis Fetlers

6

Aigars Matisons

7

Sarmīte Bārzdaine

8

Olita Doniņa

9

Viesturs Ameļins

10

Ivars Štrombergs

11

Anita Pāvelsone

12

Mārtiņš Libkovskis

13

Valdis Šmēliņš

14

Dagnija Grieze

15

Ilze Judzika

16

Aigars Azis

17

Mārīte Ķīvite

18

Artis Kuģenieks

 

 Apzinoties atbildību vēlētāju priekšā, arī turpmāk mūsu prioritātes  būs:

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA  

Atbalstīsim zemniekus, mazo un vidējo uzņēmējdarbību un sekmēsim jaunu  darbavietu veidošanu, piedāvāsim piedalīties attīstības projektu  izstrādē, kā arī veicināsim dabai draudzīgu tūrisma pakalpojumu  dažādošanu un sakārtosim infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai.  

 

IZGLĪTĪBA  

Pilnveidosim pieejamību skolu tīklam, lai saglabātu kvalitatīvu  izglītību maksimāli tuvu bērnu dzīvesvietai. Turpināsim izglītības  iestāžu nodrošināšanu ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, labiekārtosim  ēdināšanas telpas, nodrošināsim finansējumu bezmaksas pusdienām visiem –  no bērnudārza līdz vidusskolai. Palielināsim finansējumu skolēnu  aktivitātēm vasaras brīvlaikā un nodarbinātības organizēšanai.  

 

SOCIĀLĀ, VESELĪBAS APRŪPE  

Rūpēsimies par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nodrošināsim viņiem  atbilstošu piekļuvi visās sabiedriskās ēkās un uzklausīsim katru, kam  nepieciešama sociālā palīdzība, atbalstīsim ģimenes ārstu prakses  vietas, kā arī turpināsim sniegt atbalstu veciem un vientuļiem novada  iedzīvotājiem. Izstrādāsim un plānveidīgi realizēsim sociālo dzīvokļu  programmu.  

 

INFRASTRUKTŪRA, VIDE  

Turpināsim darbu pie sabalansētas un ekonomiskas siltumenerģijas  ražošanas, padarīsim caurspīdīgus un saprotamus komunālo pakalpojumu  tarifu veidošanas principus, veicināsim dzīvokļu īpašnieku biedrību  veidošanos, sadarbosimies namu apsaimniekošanā un atbalstīsim ēku  siltināšanas pasākumus. Atjaunosim komunālās saimniecības materiāli  tehnisko bāzi, sakārtosim novada ceļus, ielas un kapsētas un veidosim  efektīvi funkcionējošu  novada komunālās saimniecības pārvaldes sistēmu.  Izstrādāsim labiekārtošanas plānojumu novada apdzīvotajām vietām  ainaviski vērtīgāko teritoriju sakopšanai un uzturēšanai. Sadarbosimies  ezeru apsaimniekošanā un zivju resursu atjaunošanā. Novada teritorijā  veidosim vienota stila norādes un informatīvos stendus.  

 

KULTŪRA, SPORTS  

Saglabāsim pašdarbības tradīcijas, kultūrvēsturisko mantojumu,  pilnveidosim jaunās paaudzes pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas  iespējas un rūpēsimies par senioru aktivitātēm, kā arī ģimenes vērtību  saglabāšanu.  Atbalstīsim novada labākos sportistus un sporta klubu darbību,  sakārtosim sporta infrastruktūru un nodrošināsim ikvienam novada  iedzīvotājam sporta objektu pakalpojumus bez maksas.  

 

SABIEDRĪBA, DROŠĪBA  

Atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvu sadarbības padomes veidošanā,  organizēsim ikgadējas iedzīvotāju sapulces pagastos, atskaitīsimies par  paveikto, pilnveidosim pašvaldības darbu e-pakalpojumu jomā.  Sadarbosimies ar visām reliģiskajām konfesijām un nevalstiskajām  organizācijām projektu ieviešanā novada attīstībai. Plānveidīgi veidosim  vienotu videonovērošanas sistēmu pie sabiedriskajām ēkām novadā,  nodrošinot  sabiedrisko drošību un kārtību visā novadā.  

 

Tikai strādājot kopā ar iedzīvotājiem, ar lepnumu sirdī par savu  pagastu, par Ventspils novadu mēs varam veidot  Latviju par vietu, kurā  vēlēsies dzīvot mūsu bērni un mazbērni! Ir jāpiekrīt K. Ulmaņa  teiktajam: "Mums vairāk vajadzīgi ļaudis, nekā statūti un instrukcijas".
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv