AKTUALITĀTES

AKTUALITĀTES / VISAS AKTUALITĀTES


   

ZZS programma un saraksts Daugavpils novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


19.04.2017


ZZS iestājas par līdzsvarotu visa Daugavpils novada attīstību.  

Kandidātu saraksts:

1

Viktors Kalāns

2

Anita Miltiņa

3

Ruta Grustāne

4

Antija Vēvere

5

Modris Blūmentāls

6

Oskars Matisāns

7

Irēna Frišberga

8

Natālija Dvorjaņikova

9

Igors Sergejevs

10

Henriks Klaucāns

11

Raimonds Geičuns

12

Sofija Mole

13

Marija Mureviča

14

Nataļja Polgina

15

Emīls Salītis

16

Artis Smagars

17

Mihails Lapkovskis

18

Jānis Smilgins

 

Mums  jākļūst par sava novada īstiem saimniekiem, kas strādā paši, gādā par  saviem līdzcilvēkiem un atbild par saviem darbiem un lēmumiem. Atbalsta  privātīpašuma tiesības, iestājas par mazo uzņēmēju un pašnodarbināto  cilvēku interešu aizstāvību, sekmējot pēc iespējas plašāku vidusšķiras veidošanos.  

 

Pašvaldības  

Pārvaldes darbībai jābūt efektīvai un kvalitatīvai, vērstai uz  iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu. Optimizējot pašvaldības aparāta  darbinieku skaitu, jāsaglabā iespēja pārbaudīt jebkuru pašvaldību  iestādes darbību. Jāmotivē cilvēkus uzņemties lielāku atbildību,  veicināt labāku izpratni par katra indivīda nozīmi paša un novada  likteņa veidošanā. Izveidot  jaunajiem darbiniekiem atbalsta sistēmu  pašvaldībā (pagaidu dzīvokļi, ceļa izdevumi u.c.)

 

Tautsaimniecība  un lauki

Nekustamo īpašumu nodokļu atlaide uzņēmumiem, kas strādā pats un veido  darba vietas  cilvēkiem. Uzņēmumos jaunajiem darbiniekiem līdz 30 gadiem  un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām piemērot nekustamo nodokļa  atlaidi. Mērķtiecīgi jāīsteno infrastruktūras objektu plānošana un  attīstība, izmantojot gan valsts budžeta finansējumu, gan publisko un  privāto partnerību. Sevišķi jāatbalsta vietējie uzņēmēji, kas vietējo  izejvielu pārstrādās gatavā produktā, īpaši sekmējot mājražotāju noieta  tirgu. Sekmēt modernas lauksaimniecības tehnikas apkopes bāzes izveidi  Daugavpils novadā.  

 

Budžets  

Budžets ir jāveido vērtējot novada iedzīvotāju intereses un vajadzības,  attīstot darba vietas, vairāk novirzot finansiālos līdzekļus novada  attīstībai. Palielināt pašvaldības budžetu, piesaistot projektu  līdzekļus.  

 

Izglītība  

ZZS atbalsta mūžizglītības principu, izglītības pieejamību visiem, lai  ikviens iegūtu konkurētspējīgu izglītību, sagatavotu darba tirgus  pieprasījumam profesionālu speciālistu. Veicina mazo lauku skolu  pārtapšana par daudzfunkcionālajiem centriem, kas īstenos mūžizglītību  kopienā. Sekmēt Višķu lauksaimniecības skolas attīstību, materiāli  tehniskās bāzes nodrošinājumu, izmantojot ES fondu finansējumu. IPIV Višķi mācību korpusa ēkas fasādes renovācijai. lai tā kļūtu par vadošo lauksaimniecības izglītības iestādi Latgalē. Lai nodrošinātu pārrobežas  projektus ar Baltkrieviju un Krieviju.  

 

Kultūra  

ZZS kultūru, tāpat kā izglītību, ētiskumu, humānismu, uzskata par  sabiedrības vērtību, ceļ godā valstisko dzīvesziņu, darba tikumu, savas  sētas un zemes saimnieka apziņu. Iestājas par latviešu un dažādu tautību  kultūrmantojuma  daudzveidīgo apzināšanu, saglabāšanu un attīstību.  

 

Sociālā drošība   Mēs iestājamies par to, lai atbalsts tiek ikvienam iedzīvotājam, īpaši  jaunajām ģimenēm, dzīves apstākļu uzlabošanai. Demogrāfiskās situācijas  uzlabošanai - reāls finansiālais atbalsts bērna piedzimšanas, skolēnu  ēdināšanas, studentu stipendiju pabalsti un nekustamo nodokļa atlaide   līdz 30 gadu vecumam. Pabalstiem jākļūst par īslaicīgu atbalstu kritiskā  situācijā nonākušiem cilvēkiem. „Algoto pagaidu sabiedrisko darbu  programmu” realizēšanā izmantot vietējos uzņēmumus.  Atbalstīt pabalstu  piešķiršanu ģimenēm, īpaši daudzbērnu ģimenēm. Veicināt sociāli  neaizsargāto grupu iekļaušanos sabiedrībā. Atbalstīt bērnu nodarbinātību skolu brīvlaikos.  

 

Veselība  

Sekmē iedzīvotāju veselības aprūpi tuvu dzīvesvietai, saglabājot  neatliekamo medicīnisko palīdzību. Saglabāt apmaksu (5 dienas)  pensionāriem Daugavpils reģionālajā slimnīcā.    Brīvais laiks un sports   Sekmēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu: nodrošinot finansējumu sporta  attīstībai,  piedāvājot kvalitatīvu speciālistu pakalpojumus, kas  veicinās interesi par sportu, nodrošinot efektīvu novada resursu  izmantošanu.    

 

Drošība  

Stabilas attīstības pamats ir cilvēku pārliecība par visas sabiedrības  un savu personisko drošību. Veicināt sadarbību ar policiju, kas ietekmē  jaunatnes izglītošanu, kopienas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveida  popularizēšanu.    

 

Programma izstrādāta, lai ikviens iedzīvotājs, kas ir šīs programmas  atbalstītājs, varētu aktīvi piedalīties tās īstenošanā. Programmā  norādītas galvenās problēmas, kurām jābūt uzmanības centrā, bet ZZS  pievērsīs uzmanību arī citiem procesiem sabiedrībā.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv